YƐSÃÃ 108

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ ò dèntɛ̀ fɛ̀. 2N kɔ̃m̀bùɔ̀tì í nɑmpú, Kuyie n yó n dièmmu kɛ dɑ sɑ̃ntí. Kɛ biennɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu n kó disɑ̃nni. 3N kùtìdùùtì nɛ̀ m bómbonti, entɛnɛ̀! N dɔ́ kɛ́entɛ dikṹnweńnì ndi. 4N Yiɛ̀ nKuyie nyó ndɑ sɑ̃ntímu bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀, kɛ́ndɛ́úkùnko ɑ yètìrì ibotí cuokɛ̀. 5Kɛ yɛ̃́ ɑ sɑ̀ɑ̀ mpɛ̃ɛ̃tóomɛ̀ tiwɛtì, kɑ̀ɑ kó timɔ́mmɔnti sèńtɛ́ yɛwɛtɛ̀. 6Kuyie nhɑ́ ńdɛu kɛĩ́nkɛ̀ kɑ̀ɑ kpetì ḿbo kɛtenkɛ̀ kɛmɔu ĩ́nkɛ̀. 7A ti dɛɛtɛ́ tínti ɑ dɔ́ bɛ̀ mɛdiɛ̀. Kéntɛ́ m bɑ́ɑmmu, yɑ̀ɑ ti pɑtɛ nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú. 8Kuyie mbɛ́immu ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ tú kù yóó bɛ̀ nɑmu, kɛ́totí Sisɛmmu ɛì, kɛ́berí Sukɔti biriku kɛ́totí, 9kɛ́nte Kɑdɑɑdi ɛì nɛ̀ Mɑnɑnsee kpɛri. Kɛ̀ Efɑdɑimmu ntú ku pìì, kɛ̀ Sudɑɑ tu ku kó kukpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀ɑ̀ti. 10Mɔɑbu tu tɛnɑɑtɛ ntɛ, kù wùɔ̀nɛ̀ tɛ̀, kù nɑmu Edɔmmu koò bɔntɛ́ kunɛùkù dɛ̀ɛ̀ bɛnkú kù bɛ̀ temɛ̀, kɛ pɛ́ú Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ mɛkpɑ̀rìtɑmmɛ̀. 11We mbo n kɔtɛnɛ̀ dihɛikperì? We mbo n tɑnnɛ́ Edɔmmu tenkɛ̀? 12Kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ nKuyie nkùù do ti dootóo, bɑ́ ɑ tɛ̃́nkɛ í niɛ̀nɛ̀ ti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mudoò. 13Kɔtɛní kɛ́ tí teennɛ̀, tí pɑtɛnɛ̀ ti dootitɔbɛ̀. Kɛ yɛ̃́ onìtì kó mɛteèmmɛ̀ í túmɛ̀ mɛ̀mɑmɛ̀. 14Kuyie nyó nti bonɛ̀mu kɛ̀ ti pĩ́ mmutɔ̃ndiɛmù. Kuù yóó nɑ̀u ti dùɔ̀ntɔbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\