YƐSÃÃ 109

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Kuyie n sɑ̃ntí fɔ̃́ nwe, bɑ́ ncĩ́ɛ̃́kóo, 2kɛ yɛ̃́ bɛyɛibɛ, bɛsoùmbɛ̀ nɑ́ɑ́ntɛmɛ̀ n kpɛ́í, bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì tu siyɑ́ɑ̀bìsí nsi. 3Mɛníímmɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì tiì n fitɛ́, bɛ̀ n kpɑ̀nnɛ̀ dɛtetìrɛ̀ ndɛ. 4Mí mɛ mbɛ̀ dɔ́mu kɛ̀ n kó ticuuti nɛ́ tú iwɑ́tii, n nɛ́ kuɔ̀nnɛ̀ Kuyie nku bɛ kpɛ́í. 5M bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kɛ̀ bɛ̀ n yietì mɛyɛi, m bɛ̀ dɔ́mu kɛ̀ bɛ̀ n cu mɛníìmmɛ̀. 6Bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu n kpɛ́í nkɛ tú: Duɔ́nnɛ̀ we onitiyɛiwe, kòo dùɔ̀ntɔù wèè bo ò wɑ̀tí kòo mbo o bɑkù yoú. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀ o cɑɑ̀rìmɛ̀, Kòo kó mubɑ́ɑmmuu nɑɑ́ mmuyɛimu. 8Kòo kó yɛwee kũpɛ, kòo tɔù mɔùu cɔutɛ́ o fɔ̃̀tìrì, 9kòo bíi nɑɑ́ nyiciribí, kòo pokùu nɑɑ́ nhokúpokù. 10Kòo bíi nɑɑ́ mbɛcièmbɛ̀, kɛ́mmúɔ́tɛ, kɛ́yɛ̀ i dobontì kɛ́nyɑ̃ũti. 11Kòo bɑntiebɛɛ tiekɛ ò mɔ̀kɛ dɛ̀ dɛmɔu, kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ɛ ɛí o ɔ̀ùtì kpɛrɛ. 12Òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ nhò dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀, òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ kuɔ́ nho bí mmɛsémmɛ̀, ò ku kɛ yóu ì. 13Kòo yɑɑ̀bíi kú kɛ deè, kòo kó kuwuɔ nkpɑnnɛ́, o yètìrì bɑ́ nkpɑɑ́ bo. 14N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nho yɛmbɛ̀ kó mɛyɛi nkpɛ́í, o yɔ̃ kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ bɑ́ɑ́ ítɛ́ ɑ ììkɛ̀. 15N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ nyɛ̃́ bɛ yɛi nkpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ ndenniní bɛ kpɛ́í kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 16Dɛ kóo nìtì í mɔ̀ɔ̀tɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛsémmɛ̀, kɛ fɛ̃́ũ nhocĩ̀rì, koò kùɔ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ. 17Ò mɛ ndɔ́mɛ̀ kusĩ̀nkù nku kùu do o ĩ́nkɛ̀, ò í mɛ ndɔ́mɛ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀, mɛ̀ɛ ò dɛ́tɛ́nɛ̀. 18Kɛ̀ kusĩ̀nkùu ò dɑ̀tínnɛ́ diyɑɑ̀bòrì kɔ̃mɛ, kɛ́tɑ o miɛkɛ mɛniɛ nkɔ̃mɛ, kɛ́tuɔkɛ o kṹɔ̃̀ mɛkùɔ̀ nhɔ̃mmɛ̀. 19Kusĩ̀nkùu nɑɑ́ nho kó diyɑɑ̀bòrì kɛ́nɑɑ́ nfɛnɑɑkɔ̃̀nfɛ̀, kòò nkù yì sɑ̃́ɑ̃̀. 20Kuyie nhɑ́ yóu kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò mbɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑntɛ n kpɛ́í. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɑ́ɑ́ntɛ n kó mɛyɛi dɛ̀ɛ mɛ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 21Fɔ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie, fɔ̃́ nwèè n te, ɑ bɑ́ m bɔntóo ɑ kó diyètìrì kpɛ́í. A sɑ̀ɑ̀ ndɛumu, yɑ̀ɑ n dɛɛtɛ́. 22N tú osénnìwè nwe, ocĩ̀rì. Dɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mmɛ. 23N kérí kɛ pɛ̃nkɛ́mu mɛdɛ́ɛ̀ ntɛ̃mɛ̀, bɛ̀ m bɛ̀tìmu dicɑ́dɔ́nnì kɔ̃mɛ. 24M boú kɛ boú dinùù ndi kɛ̀ n núù nhɔ̀ɔ̀tɛ, m mɔ̀ntɛ mmɑ́ɑ̀ ndi mudiì kɛ cĩ̀tɛ. 25N nɑɑ́ nyisíɛ́ kpɛrɛ ndɛ bɛ ììkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ n yɑ̀u kɛ dɑ́ɑnkoo bɛ yɔ. 26N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ n te, yɑ̀ɑ n teennɛ̀, nɛ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í yɑ̀ɑ n dɛɛtɛ́. 27Dɔɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ ɑ kó muwɛ̃rímú mmumɛ̀, kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò n Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 28Bɛmbɛ m bɔmmù kusĩ̀nkù nku, kɛ̀ fɔ̃́ nni n dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ ìtɛ́ kɛ còḿmú bɛɛ̀ yóó di ifɛi, mí nhɑ kóo tɔ̃ntì kɛ̀ nni mbo diwɛ̀ì miɛkɛ. 29Mɛsenkùmɛ̀ɛ dɑ́tínnɛ́ n níim̀bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑ́ɑ́tí ifɛi diyɑɑ̀bòrì kɔ̃mɛ. 30N yó nsɑ̃ntí n Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ mɛtɑnkperímɛ̀ mmɛ, bɑ́ nɛ̀ ditĩ̀nnì miɛkoo n yó ndɛ́úkùnkomu ku yètìrì. 31Kɛ yɛ̃́ kuù kommumɛ̀ ocĩ̀rì, kɛ bo ò pɑ̀tɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bekùnɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\