YƐSÃÃ 11

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Kuyie mborɛ̀ n dɛ nsɔri, di bo yĩ́mɛ kɛ dɔ̀ nní ncokù yɛtɑ̃rɛ̀ miɛkɛ tɛnɔ̀tɛ̀ kɔ̃mɛ? 2Bɛyɛibɛ fĩ mbɛ tɑ̃nnɛ̀ ndɛ, bɛ̀ sɛ̀unko bɛ pie nyi, kɛ sɔri dibiìnnì miɛkɛ kɛ bo tɑ̃ wèè yɛ̀mmɛ̀ wenni. 3Kɛ̀ dihɛì cɑ̀ɑ̀rɛ̀, onitisɑ̀ù bo dɔɔ̀ bɑ? 4Kuyie mbo ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ nkɛ, ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì bo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ, kù wùómmu bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ yɛ̃́ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ dòmmɛ̀. 5Kuyie nyɛ̃́mu osɑ̀ɑ̀wè nɛ̀ oyɛiwe bɛ yɛ̀mmɛ̀, kù í dɔ́ oyonkuwe. 6Kuyie nyóó cṹũnní yɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃ nyɛ nɛ̀ mɛhɑ̃ɑ̃kpɛ̀rìmɛ̀ bɛnitiyɛibɛ ĩ́nkɛ̀, bɛ kó tiyeti dɛ ntú. 7Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nwe, kɛ dɔ́ wèè dɔ̀ɔ̀ri timɔ́mmɔnti, bɛ̀ɛ̀ pĩ ntimɔ́mmɔnti bɛɛ̀ yóó kù yɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\