YƐSÃÃ 110

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie n nɑ̀kɛ́mu n Yiɛ̀ nkɛ yĩ we nkɑ̀ri o bɑkù yoú, kɛ kémmúnɛ̀ kù bo ò duɔ́mmɛ̀ o dootitɔbɛ̀, kòo bɛ̀ cùùti. 2Kuyie ndɑ duɔ́mmu fɛkpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀tìfɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃, mbɑkɛ́ ɑ dootitɔbɛ̀. 3A kpɑ̀rìnuɔmbɛ dɑ duɔ́mmu bɛmɑ́ɑ̀, ɑ ɔ̃ nyóó tíí nhɑ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnímu nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀, kɑ̀ɑ dɑpɑ̀ntì kó muwɛ̃rímúu wɛ̃tɛní ɑ borɛ̀ tikṹnwentɛ́mɑɑ̀ntì kɔ̃mɛ. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ ĩkú, kù í yóó kpɑtɛ ku nùù. Kù yĩ ɑ tú ikuɔ́ nìùtì nwe sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ dònnɛ̀ Mɛsisedɛki. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie, n kómmú fɔ̃́ nwe, kù miɛkɛ bo ítɛ́ dìì yiè, kù bo ũtirɛ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀. 6Kuyie nyóó bekɛ́nɛ̀mu yɛbotɛ̀, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ mɑ́ɑ̀ píɛ ndihɛì. Kù kóo kpɑ̀ɑ̀tì yóó ũtirɛmu kɛtendiɛkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 7Ò yó nkérí kɛ́yɑ̃̀ kukó nku, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú ò yóó nɑnɛ̀ mù o dootitɔbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\