YƐSÃÃ 111

1Nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie, kù bomu nsɑ̃́ɑ̃̀! N yó nsɑ̃ntímu n Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu bɛ̀ɛ̀ tũ ntimɔ́mmɔnti bɛ cuokɛ̀, ku tĩ̀nnì tìkú dɛ̀. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú dɛumu, bɛ̀ɛ̀ mù dɔ́ kɛ̀ bɛ̀ wɑnti kɛ́ mù yĩ̀ɛ̃́tɛ́. 3Ku tɔ̃mmú dɛumu kɛ wenni, kù dɔ̀ɔ̀ri timɔ́mmɔnti nti sɑ̃́ɑ̃̀. 4Kù dɔ́ tí nyɛ̃́mu kù pĩ́ mmùù tɔ̃ndiɛmù kpɛ́í, ti Yiɛ̀ nKuyie nsɑ̀mu kɛ mɔkɛ onìtì kó mɛsémmɛ̀. 5Kɛ duɔ̀ mmudiì bɛ̀ɛ̀ kù dé, kù í yĩɛ̃̀ nkù bɛ̀ dɔúnnɛ̀ dìì nùù kpɛ́í bìtì. 6Kù bɛnkɛmu ku nìtìbɛ̀ kù pĩ mmùù tɔ̃ndiɛmù, kɛ bɛ̀ duɔ́ nyibotí tɛì kó yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tiekɛ. 7Kù dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu timɔ́mmɔnti nti kɛ síɛ́, ku tɑnnɔ̀ í ceeri. 8Yɛ̀ fìíkúmu sɑ̃́ɑ̃̀, yɛ̀ í yóó ceetɛ, yɛ̀ tu timɔ́mmɔnti nti kɛ síɛ́. 9Kuù dontɛ́ ku nìtìbɛ̀, kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ bo sɑ̃́ɑ̃̀. Kù dò mpɑ́íí nwe, kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì. 10A bo ndémɛ̀ Kuyie ndɛɛ̀ tu mɛciì nkó diketírì, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ. Kuyie nhɑ sɑ̃nni bomu nsɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\