YƐSÃÃ 112

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie! Dɛ̀ nnɑɑti onìtì wèè dé Kuyie, dɛ̀ nnɑɑti wèè piɛti diwɛ̀ì ku tɑnnɔ̀ miɛkɛ. 2Kuyie mbo dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nwèè wetí o kó fɛyɑnfɛ̀, o kó kuwuɔ mbo nkpeńnì bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ. 3Mɛsɑ̀ɑ̀ nɛ̀ tikpɑ̀tì dɛ̀ yó mbomu dɛ yiɛ̀ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, Kuyie nhò wùó nwèè wetí wènwe sɑ̃́ɑ̃̀. 4Kɛ̀ dɛ̀ bììtoo wèè wetí Kuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ ò mìítɛ́, wèè sɑ̀ kɛ mɔkɛ onìtì kó mɛsémmɛ̀, Kuyie nkuù ɔ̃ nhò mí. 5Dɛ̀ ńnɑɑti onìtì wèè pènni bɛtɔbɛ̀ o kpɛrɛ nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ tũ nyikuɔ́ duɔ́ kɛ dòmmɛ̀, kɛ tũnni o kpɛti. 6Dɛ yiɛ̀ nhɔ̃ í ndo bìtì. Bɛ̀ ɔ̃ nyɛ̃́mu wèè wetí o kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀ 7Dɛ yiɛ̀ nkòo kèè tiyɛiti mɑtì ò ɔ̃ɔ̃ í nyĩɛ̃̀kù, dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nhò nɑmpɛ kɛ yɛ̃́ ò duɔ́mmɛ̀ omɑ́ɑ̀ Kuyie nku. 8O kɔ̃m̀bùɔ̀tì í duò, ò í yĩɛ̃̀kù dɛ̀mɑrɛ̀, kòò wetí o dootitɔbɛ̀, ò ɔ̃ nyɛ̃́mu weè yóó nɑmɛ̀. 9O nɔ̀ùtɛ̀ yɑ̀ɑmmu kòò pɑ̃ɑ̃ mbɛcĩ̀rìbɛ̀, Kuyie nhò wùó nwèè wetí wènwe sɑ̃́ɑ̃̀, o wɛ̃rímú nɛ̀ o kpetì kɛ̀ dɛ̀ dɛ̀úkú. 10Kòo yɛiwe ò wùó nkɛ̀ dɛ̀ ò yóù, kòò cɑ̀ɑ́ nho nìì kɛ cĩtiri, oyɛiwe dɔ́ dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɛ̀ dɛtetìrɛ̀ ndɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\