YƐSÃÃ 113

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie! Díndi ti Yiɛ̀ nKuyie nkó bɛtɔ̃mbɛ̀, ńsɑ̃ntínɛ̀ ku, ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndɛu kɛ́túótɛ́ yíe nnɛ̀ ti bo mbomɔ̀ɔ sɑ̃́ɑ̃̀. 3Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, diyiè bo yɛ̀nnímɛ̀ nɛ̀ di yɑ̀ɑ bo tɑmɛ̀. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɑkɛ́ yɛbotɛ̀ yɛmɔu, kɛ̀ ku kpetì dèkɛ kɛ sèńtɛ́ tiwɛtì. 5We ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti tũ nkù? Ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì bo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ. 6Kɛ̀ ku ɔ̃ɔ̃ sĩ́nnɛ́ kɛ́wéntɛ́ní, kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀. 7Kuù ɔ̃ɔ̃ íinní osénnìwè mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ, kuù ɔ̃ɔ̃ kũtɛ́ní ocĩ̀rì ditɑ́pùò miɛkɛ, 8kóò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí kɛ́kɑnnɛ, kɛ̀ wèe wɛ̃nnɛ́nɛ̀ o ɛì kó bɛkótíbɛ̀. 9Kuù ɔ̃ɔ̃ pɑ̃ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ wèè do tú tɛhɑ̃ũntɛ, kòò nɑɑ́ nhobíyɔ̃ kɛ́mbonɛ̀ diwɛ̀ì. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\