YƐSÃÃ 115

1Ti Yiɛ̀ nKuyie dɛ̀ í tú tíì te disɑ̃nni, fɔ̃́ɔ̃̀ te disɑ̃nni, dɛ́úkùnnɛ ɑ yètìrì ɑ sɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dɔɔri timɔ́mmɔnti. 2Bɑ nte kɛ̀ yɛbotɛ̀ bo mbékú kɛ tú: Yé Kuyie mbɛ̀ tũ nkù borɛ̀? 3Kuyie nti tũ nkù bomu kɛĩ́nkɛ̀, kɛ dɔɔri ku dɔ́ dɛ̀ dɛmɔu. 4Bɛ bɔkɛ̀ tu timɑ́tì pɛ́ítì nti nɛ̀ mɛsɔɔ, bɛɛ̀ yɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ bɛ nɔu. 5Yɛ̀ mɔ̀kɛmu yɛnɔ̀ yɛ̀ mɛ nyí nɔ nkɛ nɑ́ɑ́, kɛ mɔkɛ inuɔ, nyɛ̀ mɛ nyí wúó. 6Kɛ mɔkɛ yɛto, yɛ̀ mɛ nyí yo, kɛ mɔkɛ yɛwũɔ̃̀, nyɛ̀ mɛ nhɔ̃ɔ̃ í nkèè kunɔ́ú. 7Kɛ ɑ̃ sinɔu, yɛ̀ mɛ nyí nɔ nkɛ pĩĩ, kɛ mɔkɛ sinɑɑ̀cɛ̀i, yɛ̀ mɛ nyí nɔ nkɛ ceǹtì, mɛtɑmmɛ̀ í yiɛ̀ní yɛ níí miɛkɛ. 8Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ kó sitenkɑɑnìi, bɛ̀ɛ sì nɑɑ́nnɛ̀, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ sì duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀, bɛ̀ɛ sì nɑɑ́nnɛ̀. 9Díndi Isidɑyɛɛribɛ kó kuwuɔ, duɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ di Yiɛ̀ nKuyie, nkuù tu di kóo teèntì, di kó kudɔpìkù. 10Díndi Anɔɔ kó kuwuɔ nkɔbɛ duɔ́nnɛ̀ ndimɑ́ɑ̀ di Yiɛ̀ nKuyie, nkuù tu di kóo teèntì, di kó kudɔpìkù. 11Díndi bɛ̀ɛ̀ dé ti Yiɛ̀ nKuyie duɔ́nnɛ̀ ku dimɑ́ɑ̀, kuù tu di kó oteèntì, di kó kudɔpìkù. 12Ti Yiɛ̀ nKuyie nyí yɛ̃̀ nti kpɛ́í, kù yóó ti dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀, kù yóó dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ kó kuwuɔ, kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nhAnɔɔ kó kuwuɔ. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ kù dé, bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ bɛdiɛbɛ̀ bɛmɔu. 14Ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ di sṹṹ, díndi nɛ̀ di bío. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, kù di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 16Kɛĩ́nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kɛ̀ te, kɛ duɔ́ nkɛtenkɛ̀ tínti bɛnìtìbɛ̀. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀ í tú bɛcíríbɛ̀ bɛɛ̀ yó ndɑ sɑ̃ntí, Bɛdɔmbɛ̀ bɛɛ̀ í yó ndɑ sɑ̃ntí. 18Tínti biɛ mɛ nyó nsɑ̃ntímu ti Yiɛ̀ nKuyie, di mmɔ̀nnì nɛ̀ ti bo mbomɔ̀ɔ. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\