YƐSÃÃ 116

1N dɔ́mu n Yiɛ̀ nKuyie, kɛ yɛ̃́ kù yomɛ̀ nkó yɛdɑbùò nnɛ̀ m bɑ́ɑmmìi. 2Kù n kèḿmúmu, kɛ̀ ku to bo m bíɛ́kɛ̀, n yó nkù yumu sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ m bo mbomɛ̀. 3Mukṹṹ mmuù do m pìtínnɛ́ mu kó iwɛ̃ĩ, kɛ̀ kudɔnkù kó ticùɔ̀tì m pĩ́, kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ n nɑ, kɛ̀ n tɑ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo miɛkɛ. 4Kɛ kuɔ́nkoo kɛ́yú n Yiɛ̀ nKuyie nkɛ yĩ́: N Yiɛ̀ nKuyie nyɑ̀ɑ n dɛɛtɛ́. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie nwetímu, kɛ mɔkɛ mɛsémmɛ̀, Kuyie nti tũ nkù kuɔ̀mmu onìtì mɛsémmɛ̀. 6N Yiɛ̀ nKuyie nkuù kɑ̃nkù bɛsĩ́ntíbɛ̀, n do cĩ̀tɛmu kɛ̀ kù n dɛɛtɛ́. 7N wɛ̃̀tɛ kɛ pɛ̀tɛ́mu mɛom̀pùmɛ̀, N Yiɛ̀ nKuyie nkuù n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 8Kuù n dɛɛtɛ́nɛ̀ mukṹṹ, kɛ ũtɛ́ n nɔnniɛti, kɛ pĩ n nɑɑ̀cɛ̀i, bɑ́ n yí do. 9N Yiɛ̀ nKuyie nkuù yó nni nwúó nkɛ̀ n kérí, kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ bɛfòùbɛ̀ borɛ̀. 10N yɛ̀mmɛ̀ do í nɔ̀ɔ́tɛ́ n Yiɛ̀ nKuyie nyĩ́nkɛ̀. Bɑ́ nɛ̀ m mɛ̀ n tɑmɛ̀ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ. 11N do tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu tú siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ mbɛ. 12M bo nɑ kɛ́yietí bɑ Kuyie kù n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ mmɛmɔu? 13N Yiɛ̀ nKuyie nni ndɛɛtɛ́mu, kɛ̀ n yó nyuo mɛdɛɛtímɛ̀ kó fɛbòòfɛ̀ kɛ kù sɑ̃ntí. 14N yó ndɔɔrimu n dɔúnnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ Kuyie n kɔbɛ bɛmɔu ììkɛ̀. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ kó mukṹṹ nku dò ndɛ̀mɑrɛ̀ diɛrɛ̀ ndɛ. 16N Yiɛ̀ nKuyie n tú ɑ kóo tɔ̃ntì nwe, kɛ̀ n yɔ̃ tú ɑ kóo tɔ̃ntì, kɑ̀ɑ m pìtɛ́ iwɛ̃ĩ. 17N yóó dɑ fíému iwũɔ̃ disɑ̃nni kpɛyi, kɛ̀ n yu fɔ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie ɑ yètìrì. 18N yó ndɔɔrimu n dɔúnnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ n Yiɛ̀ nKuyie, ku kɔbɛ bɛmɔu ììkɛ̀. 19Ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù miɛkɛ, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì miɛkɛ. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\