YƐSÃÃ 118

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkù nìtimu, kù sɑ̀ɑ̀ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀. 2Isidɑyɛɛribɛ kó kuwuɔ nkɛ̀ di dɔ̀: Ku sɑ̀ɑ̀ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀. 3Díndi Anɔɔ kó kuwuɔ nkɛ̀ di yĩ́: Ku sɑ̀ɑ̀ mbomu nsɑ̃́ɑ̃̀ 4Díndi bɛ̀ɛ̀ dé ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ di dɔ̀: Ku sɑ̀ɑ̀ mbomu nsɑ̃́ɑ̃̀. 5M bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ nkɛ kɛ kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ kù kèè kɛ cɑ́tinnɛ n yɛ̀mmɛ̀. 6N Yiɛ̀ nKuyie nni nkómmúmu, n yí dé dɛ̀mɑrɛ̀. Onìtì bo nɑ kɛ́ n dɔ̀ɔ̀ bɑ? 7N Yiɛ̀ nKuyie nni mbonɛ̀mu kɛ n teénnɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ n wùó n níím̀bɛ̀ duòmɛ̀. 8A bo nsɔrimɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, dɛ̀ wenninɛ̀mu ɑ bo mbuɔ́mɛ̀ onìtì. 9A bo n sɔrimɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, dɛ̀ wenninɛ̀mu ɑ bo mbuɔ́mɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí. 10Iwuɔ ntɛì kɔbɛ do n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛmu, kɛ̀ n yú n Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ́ bɛ̀ bìɛ́. 11Bɛ̀ do n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛmu kɛ́ nh ɛ̃́ṹtɛ́, kɛ̀ n yú n Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ́ bɛ̀ bìɛ́. 12Bɛ̀ do n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛmu kɛ́ m munnɛ́ ice kɔ̃mɛ, kɛ́kú dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ tipotì kó muhɑ̃ɑ̃́ ntɛ̃mɛ̀, n yú n Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndi kɛ bɛ̀ bìɛ́. 13Bɛ̀ do n tèntoomu kɛ́ndɔ́ kɛ́ m bɔ, kɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nni nteennɛ̀. 14N Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu n wɛ̃rímú, n diè nkɛ ku nsɑ̃ntí, kuù tu ndɛɛtíwè. 15Ti yo bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri timɔ́mmɔnti bɛ̀ nɑmɛ̀ mmɛ kɛ íúní bɛ touti kɛ yɛ̃́ Kuyie mpĩ̀ḿmɛ̀ ku tɔ̃mmú nɛ̀ ku wɛ̃rímú. 16Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɔmmu dɛmɔu, ku pĩ nku tɔ̃mmú nɛ̀ muwɛ̃rímú mmu. 17N yí yóó kú, n yó nfòùmu, kɛ nɑ́ɑ́ nKuyie mpĩ́ mmùù tɔ̃mmú. 18N Yiɛ̀ nKuyie nyũ̀ɔ̃́mmu n to, kù mɛ n yí yóu kɛ̀ m bo kú. 19N kpetɛ́nɛ̀ yɛbòrɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tũ̀ ntimɔ́mmɔnti bɛ̀ tɑɑ̀ yɛ̀, kɛ̀ n tɑ kɛ́sɑ̃ntɛ n Yiɛ̀ nKuyie. 20Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì. Bɛ̀ɛ̀ tũ̀ ntimɔ́mmɔnti bɛ̀ di ntɑɑ̀. 21N yó ndɑ dɛ́úkùnkomu nYiɛ̀ nKuyie nkɛ yɛ̃́ ɑ kèèmɛ̀ n dɑbònnì kɛ n dɛɛtɛ́. 22Bɛ̀ɛ̀ mɑɑ̀ bɛ̀ dootóo dìì tɑ̃́rì, diì nɑɑ́ ndipũũ kó ditɑ̃́rì mɔ́mmɔnni. 23Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ mù tu tidiɛtì kɔ̃mu, kɛ̀ ti mu yɑ̀. 24Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyiè tu dii, kɛ̀ ti dò nkɛ́yɑ̃nku nɛ̀ diwɛ̀ì. 25Áú, ti Yiɛ̀ nKuyie! Nyɑ̀ɑ tí dɛɛtɛ́! Áú Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ ti pɑ̃ muwɛ̃rímú kɛ̀ ti nɑ. 26Mɛsɑ̀ɑ̀ nní mbonɛ̀ wèè kèríní nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyètìrì, ti bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ, kɛ kù mɔ̀ú mɛsɑ̀ɑ̀ ndi kpɛ́í. 27Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú Kuyie nku, kuù ti mí ku kó kuwenniku, ti dɔ́ɔ́tɛ́nɛ̀ dibɑnni kɛ́ntɔ tipuonti, kɛ́tuɔkɛ ku wũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀ borɛ̀. 28A tú Kuyie nku kɛ n te, n yó ndɑ dɛ́úkùnkomu. Kuyie fɔ̃́ nwèè n te n yó ndɑ sɑ̃ntímu. 29Ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kù nìtimu. Ku sɑ̀ɑ̀ mbomu nsɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\