YƐSÃÃ 119

1Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni, bɛ̀ɛ̀ tũ nti Yiɛ̀ nKuyie nkó ikuɔ́. 2Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ yie nkɛ tũ nku tié, bɛ̀ɛ̀ kù wɑnti nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 3Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ í dɔɔri mɛyɛi, bɛ̀ɛ̀ tũ nku kó kucɛ. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù duɔ́ nku kuɔ́. Kɛ̀ ti bo nyi tũ nweti weti. 5N dɔ́ kɛ́ntũmmu ɑ kó kucɛ weti weti, kɛ́ndɔɔri ɑ kuɔ́ yɛ̃ mmù. 6Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n níí bɑ́ɑ́ wéntɛ́ ɑ tɑnnɔ̀ kɛ̀ ifɛi m pĩ́. 7N yó ndɑ sɑ̃ntímu nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀. N yó nhɑ̃ɑ̃̀mu ɑ tɑnnɔ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. 8N yó ndɔɔrimu ɑ tié nyɛ̃mmɛ̀. A bɑ́ m bɔntóo yúó. 9O bíɛ́ mbo yĩ́mɛ̀ kòo borimɛ nwenni? Ò bo ndɔɔri ɑ nɑ́ɑǹtì yɛ̃mmɛ̀ mmɛ. 10N dɑ wɑɑ̀mmu nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, ɑ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n dɛ́tɛ́nɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀. 11N sɔrìmu ɑ nɑ́ɑǹtì n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ m bɑ́ɑ́ dɑ yetɛ́nɛ̀. 12N Yiɛ̀ Kuyie nhɑ yètìrì dɛumu, m bɛnkɛ ɑ tié. 13Nɛ̀ n nùù ndi mbɑɑ̀tìmɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀. 14M bo ntũmmɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ dɛ̀ n nɑɑtimu, kɛ dònnɛ̀ m bo mmɔkɛmɛ̀ tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀. 15N totímu n yɛ̀mmɛ̀ ɑ tié nyĩ́nkɛ̀ kɛ wéí ɑ kó icɛ. 16Dɛ̀ n nɑɑtimu m bo ntũmmɛ̀ ɑ kuɔ́, n yí yóó yɛ̃̀ nhɑ nɑ́ɑǹtì. 17Dɔɔ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ nní nfòù kɛ dɔɔri ɑ nɑ́ɑǹtì yɛ̃mmɛ̀. 18Wéi n nuɔ nkɛ̀ n nɑ kɛ́yɑ̀, ɑ kuɔ́ wennimu mɛdiɛ̀. 19N tú opɔ̀ɔ̀ nwe kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, bɑ́ n sɔnnɛ ɑ tɑnnɔ̀. 20N dɔ́mu nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ́nyɛ̃́ ɑ tɑnnɔ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 21A kpɑnnɛ̀mu sifeí yɛmbɛ̀, kusĩ̀nkù do bɛ̀, bɛ̀ɛ dɛ́tɛ́nɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀. 22N yɑ̃ɑ̃tɛ yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ nɛ̀ mɛsenkùmɛ̀, kɛ yɛ̃́ m pĩ̀ḿmɛ̀mu ɑ tɑnnɔ̀. 23Bɑ́ kɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí tìí nkɛ nɑ́ɑ́ n kpɛ́í, mí n tú ɑ kóo tɔ̃ntì nwe, kɛ tũ nhɑ kuɔ́ yɛ̃ mmù. 24A tié nni nnɑɑtimu iì n tiè. 25N duɔ́ mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ nkɛ, n fòùkùnnɛ kɛ́ndò nhɑ bɛ́immɛ̀. 26N dɑ bɑ̀tɛmu n kó icɛ imɔu, kɑ̀ɑ kèè. Á m bɛnkɛ ɑ tié. 27M bɛnkɛ ɑ kó kucɛ kó yɛtɑnnɔ̀, kɛ̀ n nɑ kɛ́totí n yɛ̀mmɛ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nyĩ́nkɛ̀. 28Mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ n dɛutɛ́ kɛ̀ n kuɔ̀, n yíi nkɛ́ndò nhɑ nɑ́ɑǹtì bɛ́immɛ̀. 29A n dɛ́tinnɛnɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí kó kucɛ. N dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ n nɑ kɛ́tũnnɛ ɑ kó ikuɔ́. 30N tɑ̃ɑ̃tɛ́mu timɔ́mmɔnti kó kucɛ. N tũ nhɑ tɑnnɔ̀ nyɛ. 31N Yiɛ̀ nKuyie n tũ nhɑ tié nyi. A bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ n di ifɛi. 32M bɛti ɑ kó yɛtɑnnɔ̀ nyɛ, kɛ yɛ̃́ ɑ cɑ́tinnɛmɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀. 33N Yiɛ̀ nKuyie n tié nhɑ kuɔ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ nní nyì tũ̀ nkɛ́tuɔkɛnɛ̀ kumɑ̀nku. 34M pɑ̃ mɛciì nkɛ̀ n tũnnɛ ɑ kuɔ́ kɛ́ nyì pĩ̀ńnɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 35A nni nni ɑ tɑnnɔ̀ kó kucɛ miɛkɛ, n wɛ̀ì bo kùù miɛkɛ. 36Yṹɔ̃́nní n yɛ̀mmɛ̀ ɑ tié bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ mɛ̀ bɑ́ ndɔ́ mucɔ̃́ntimu. 37Bentɛ n nɔ̀nfɛ̀ kɛ̀ fɛ̀ bɑ́ nwúó ndɛ̀ɛ̀ tu dɛtetìrɛ̀, duɔ́ nkɛ̀ nni ntũ nhɑ kó kucɛ. 38Dɔɔ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì ɑ bɛ́i ntì bɛ̀ɛ̀ dɑ dé bɛ kpɛ́í. 39A m péítɛ́ munitidɑɑ́, m mu nyĩɛ̃̀kù, ɑ tɑnnɔ̀ yɛɛ̀ tu yɛsɑ̀ɑ̀yɛ̀. 40N dɔ́mu kɛ́ntũ nhɑ tɑnnɔ̀, yóu kɛ̀ nni nfòù ɑ kó timɔ́mmɔnti miɛkɛ. 41N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ n dɔɔ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀, n dɛɛtɛ́ kɛ́ndò nhɑ bɛ́immɛ̀. 42Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n níí nɑ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ tinɑ́ɑǹtì bɛ̀ɛ̀ n sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ yɛ̃́ n yĩkúmɛ̀ ɑ nɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 43Á bɑ́ɑ́ dɛitɛ timɔ́mmɔnti n nùù miɛkɛ yúó, m bɑɑ ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tìnti. 44N yóó mpĩ́mmu ɑ kuɔ́, n yí yóó yóu ɑ kuɔ́ nɛ̀ m bo mbomɛ̀. 45Yóu kɛ̀ nní mbonɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí, kɛ yɛ̃́ n tũmmɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀. 46N yó nnɑ́ɑ́mmu ɑ tié bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ììkɛ̀, ifɛi í yó nyì nni mbonɛ̀. 47Dɛ̀ ɔ̃ nni nnɑɑtinɛ̀mu ɑ tɑnnɔ̀, n yɛ̀ dɔ́mu. 48N yuo n nɔu nsi kɛ bo cɔutɛ́ ɑ tɑnnɔ̀, n yɛ̀ dɔ́mu, nh ɑ̃ɑ̃̀mu ɑ kuɔ́ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. 49Dentɛní ɑ nɑ̀kɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì, mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n ti mbɑɑ. 50Nh ɔ̃ mbo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ m bɑ́ntɛ̀ dɛɛ̀ tu: A nɑ́ɑǹtì n duɔ̀mmɛ̀ mufòmmu. 51Sipɔɔ yɛmbɛ̀ n dɑúmu, m mɛ nyí yetɛ́nɛ̀ ɑ kuɔ́. 52Nh ɔ̃ɔ̃ dentɛní ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì nti, n Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ dɛ̀ɛ nɑ́ríkùnnɛ n yɛ̀mmɛ̀. 53M miɛkɛ yɛ̀nnímu bɛnitiyonkubɛ, bɛ̀ dootóomu ɑ kuɔ́. 54A tié nyiì tu n kó fɛyɛ̀nfɛ̀, kɛtenkɛ̀ kiɛ m bo kɛ̀ kupɔ̀ɔ̀kù nku. 55N Yiɛ̀ nKuyie, kɛyènkɛ̀ nh ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̃̀ nhɑ kpɛ́í. N tũmmu ɑ kuɔ́. 56N kpɛti n te tì tu m bo tũnnɛmɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀. 57N Yiɛ̀ nKuyie nkpɛti tú tì n ti mbɛ́i. Tìì tu: M bo ntũmmɛ̀ ɑ nɑ́ɑǹtì. 58Nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi n dɑ kuɔ̀nnɛ̀mɛ̀, n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ɑ bɛ́i mmɛ. 59N wèńnímu n tũ nyìì cɛ̀. Kɛ wɛ̃̀tɛní kɛ bo tũnnɛ ɑ tié. 60N tɛ̃́nkɛ í yóó ɔɔtɛ, n dɔ́ mɛfɛì mmɛ, kɛ bo tũnnɛ ɑ tɑnnɔ̀. 61Bɛnitiyonkubɛ bɛɛ̀ n dií nticùɔ̀tì kɛ̀ tì m pĩ́. M mɛ nyí yɛ̃̀ nhɑ kuɔ́. 62Kɛyènkɛ̀ cuokɛ̀ nh ɔ̃ɔ̃ entɛmu kɛ́ ndɑ sɑ̃ntí. A tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì sìɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 63N nɑɑtinɛ̀mu bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɑ dé. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tũ nhɑ tɑnnɔ̀. 64N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ sɑ̀ɑ̀ mmɛɛ̀ pìɛ́kɛ́ kutenkù n tié nhɑ kuɔ́. 65N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ do tì bɛ́immu, kɛ mɛ nni ndɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ m mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. 66M bɛnkɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ m bo mbɑɑ̀tìmɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni nɛ̀ mɛciì. Kɛ yɛ̃́ n yĩkúmɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 67N do í kɛ̃kɛ dìì mɔ̀nnì kɛ dɑ dɛ́tirìnɛ̀mu, di mmɔ̀nnì m mɛ mpĩ̀ḿmu ɑ nɑ́ɑǹtì. 68A nitimu kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, n tié nhɑ kuɔ́. 69Sipɔɔ yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ n sĩ̀nkùnnɛ nɛ̀ bɛ kó siyɑ́ɑ̀bìsí, mí m mɛ mpĩmmu ɑ tɑnnɔ̀ nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 70Bɛ̀ ɑnkɛmu tìmɑtì í bɛ tɑɑ̀, dɛ̀ mɛ nni nɑɑtimu nɛ̀ ɑ kuɔ́. 71Bɛ̀ n dií nyifɛi kɛ̀ dɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kɛ̀ n yĩ̀ɛ̃́tɛ́ ɑ kuɔ́. 72Mí m borɛ̀ ikuɔ́ ìì yɛ̀nní ɑ nùù ì pɛ̃ɛ̃tɛ́mu yɛsɔɔwèrɛ̀, sikɔupí sikɔupí yoo timɑ́tì pɛ́ítì kpɛyɛ. 73A nɔu siì n dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ siì n kpénkùnnɛ, m pɑ̃ mɛciì, kɛ̀ n nɑ kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ ɑ kuɔ́. 74Bɛ̀ɛ̀ dɑ dé, bɛ̀ n wùó nkɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑtimu. Kɛ yɛ̃́ n kémmúmɛ̀mu ɑ nɑ́ɑǹtì. 75N Yiɛ̀ nKuyie n yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì wenni, ɑ n kɛ̃́kùnnɛ kɛ nɑɑtimu. 76A sɑ̀mu m bɑ́ntɛ̀! A tì nɑ̀kɛ́mu mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. 77A n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ̀ nní nfòù. Kɛ yɛ̃́ n nɑɑtinɛ̀mɛ̀ ɑ kó ikuɔ́. 78Ifɛi iì bo pĩ́ sipɔɔ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko dɛtetìrɛ̀, mí n wèè pĩ nhɑ tɑnnɔ̀. 79Bɛ̀ɛ̀ dɑ dé, bɛ̀ɛ kɔtɛní m borɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ ɑ tié. 80N dɔ́mu nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ́dɔɔ̀ ɑ kuɔ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ifɛi bɑ́ m pĩ́ nhɑ ììkɛ̀. 81Dɛ̀ nh ɔɔtímu ɑ bo n dɛɛtɛ́mɛ̀, n kémmúmu ɑ bo dɔɔ̀mɛ̀ ɑ bɛ́i ntì. 82N kémmú ɑ bɛ́i ntì bo dɔɔ̀mɛ̀ mmɛ, kɛ̀ dɛ̀ nh ɔ̀u, kɛ̀ m bèkú mmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ɔ̃mmɔ̀nnì ndi ɑ yó m bɑ́ntɛ̀mɛ̀? 83N dònnɛ̀ kudɔukù bɛ̀ nùńnɔ́ɔ kùnku muhɑ̃ɑ̃fɔ̃rímú ĩ́nkɛ̀, m mɛ nyí yɛ̃̀ nhɑ kó itié. 84Mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n we kpɑɑ́ yɛ̀dɛ? A yóó bekɛ́nɛ̀ ɔ̃̀nyiè bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko? 85Sipɔɔ yɛmbɛ̀ n keù yɛfɔ̃̀tɛ̀ nyɛ. Kɛ búútóo ɑ kuɔ́ kpɛti. 86A tɑnnɔ̀ tu yɛmɔ́mmɔnyɛ nyɛ, bɛ̀ n fɛ̃́ũnko dɛtetìrɛ̀ ndɛ, yɑ̀ɑ n dɛɛtɛ́. 87Dɛ̀ do kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ̀ bɛ̀ n dɛitɛ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, nɛ̀ mɛmmɛ m mɛ nyí bùtínnɛ́ ɑ tɑnnɔ̀. 88A sɑ̀mu, n foukùnnɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ yié nkɛ̀ nní mpĩ́ nhɑ tié. 89N Yiɛ̀ nKuyie, ɑ nɑ́ɑǹtì bomu nsɑ̃́ɑ̃̀, tì fìíkú kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ. 90A tú timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nwe nɛ̀ ɑ bomɛ̀! Fɔ̃́ɔ̃̀ fìí nkɛtenkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ fìíkú. 91A bɛ́immu dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ buotɛ́ kɛ bo nɛ̀ yíenní, kɛ yɛ̃́ dɛmɔu dɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ ɑ tɔ̃mmú mmu. 92Kɛ̀ dɛ̀ do í n nɑɑtinɛ̀ ɑ kuɔ́, nɛ̀ yíe n do kumu n sémmɛ̀ miɛkɛ. 93N yí yóó yɛ̃̀ nhɑ tɑnnɔ̀ bìtì! Kɛ yɛ̃́ ɑ n duɔ̀mmɛ̀ mufòmmu nɛ̀ yɛɛ̀ borɛ̀ ndɛ. 94N tú ɑ kou nwe, n dɛɛtɛ́, kɛ yɛ̃́ n tũmmɛ̀mu ɑ tɑnnɔ̀. 95Bɛyɛibɛ n díímu kɛ bo n kuɔ, mí mmɛ n kèḿmú ɑ tié nyi. 96Dɛmɔu bɑ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ wenni dɛ̀ mɔ̀kɛmu kumɑ̀nku, ɑ tɑnnɔ̀ yiɛ mɛ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 97N dɔ́mu ɑ kuɔ́ mɛdiɛ̀, yɛwe yɛmɔu nh ɔ̃ ntoti n yɛ̀mmɛ̀ iì ĩ́nkɛ̀. 98A kó yɛtɑnnɔ̀ n ciikùnnɛmu. Kɛ̀ n ciì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ n dootitɔbɛ̀. Kɛ yɛ̃́ yɛ̀ bomɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ nkɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 99N ciìmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ n tiè, kɛ yɛ̃́ n totimɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ ɑ tié nyĩ́nkɛ̀. 100N yɛ̀mmɛ̀ dɛunɛ̀mu bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ yɛ̃́ m pĩ́mmɛ̀mu ɑ tɑnnɔ̀. 101N yennínɛ̀mu mɛyɛi nkó icɛ imɔu, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ nni mpĩ́ nhɑ nɑ́ɑǹtì. 102N yí bùtínnɛ́ ɑ tɑnnɔ̀, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ yɛ̀ nni ntiémmɛ̀. 103A nɑ́ɑǹtì wɛ̀ɛ̀timu n nùù miɛkɛ, kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛcekùɔ̀. 104A kó yɛtɑnnɔ̀ yɛɛ̀ te kɛ̀ n ciitɛ́, Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yí dɔ́ iyɑ́ɑ̀bisícɛ. 105A nɑ́ɑǹtì tu dɛfìtírɛ̀ ndɛ dɛ̀ɛ̀ m mí, Tiì n duɔ̀ nkuwenniku n kó kucɛ miɛkɛ. 106M bɛ́i ndìì nùù n yó ndi pĩ̀ḿmu. Diì tu m bo tũmmɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ yɛ̀ɛ̀ tu timɔ́mmɔnti. 107N di ifɛi nyi mɛdiɛ̀, n Yiɛ̀ nKuyie nhɑ n fòùkùnnɛ ɑ nɑ́ɑǹtì yɛ̃mmɛ̀. 108N Yiɛ̀ nKuyie ncɔutɛ́ n sɑ̃ɑ̃, kɛ́ n tié nhɑ tɑnnɔ̀. 109M bo mukṹṹ nnɛ̀ mufòmmu dɛ sɑku nku, m mɛ nyí yɛ̃̀ nhɑ kuɔ́. 110Bɛyɛibɛ n dii ticùɔ̀tì nti, m mɛ nyí dɛ̀tɛ́nɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀. 111A tié nyiì tu n kpɛrɛ n te dɛ̀, n yɛ̀mmɛ̀ i nnɑɑtinɛ̀. 112N duɔ́mmu n yɛ̀mmɛ̀ kɛ dɔɔri ɑ kuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, kɛ yó mmɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri sɑ̃́ɑ̃̀ n fòmmu mumɔu. 113N yí dɔ́ yɛnɔ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛmbɛ̀, n dɔ́ ɑ kuɔ́ nyi. 114Fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó disɔ̀rì, n kó kudɔpìkù, n kémmú ɑ yó n nɑ́kɛ́ tì nti. 115Díndi bɛnitiyɛibɛ fũtɛnɛ̀ m borɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ nní ntũ n Yiɛ̀ nKuyie ntɑnnɔ̀. 116A nni mpĩ́ nhɑ bɛ́i nkɛ yɛ̃ mmù. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ nní fòù. A bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ nní ndɑ kémmú kɛ́di ifɛi. 117Fɔ̃́ɔ̃̀ yó ntú nkó dipĩ̀ńnì kɛ̀ n nɑ kɛ́cootɛ́. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ nní ndɑkɛ ɑ kuɔ́ kpɛ́í. 118A dootóomu bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bùtínnɛ́ ɑ kuɔ́. Kɛ yɛ̃́ bɛ kó mutɔ̃mmú mumɔu túmɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí kɔ̃mu mmu. 119A ùtóomu bɛyɛibɛ kó dimɑ̀ɑ̀ tiyontì kɔ̃mɛ. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɔ́ ɑ tié. 120N wúó nhɑ kuɔ́ kɛ̀ n kɔ̃̀ntì ɑumu, kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì duònɛ̀ ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì. 121N dɔɔrimu dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ tũ ntimɔ́mmɔnti, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n do bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko bɛ nɔu miɛkɛ. 122Dɔúnnɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì dinùù kɛ yĩ: A yó nni ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀. Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ sipɔɔ yɛmbɛ̀ nni nfɛ̃́ũnko. 123M bɔ́ú nhɑ kó mɛdɛɛtímɛ̀ kɛ ɔ̀umu, n kémmú timɔ́mmɔnti ɑ nɑ̀kɛ́ tìì kpɛ́í kɛ̀ dɛ̀ m bimu. 124Dɔɔ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì mɛsɑ̀ɑ̀, ɑ nitimu, m bɛnkɛ kɛ̀ n yĩ́ɛ̃́tɛ́ ɑ kuɔ́. 125N tú ɑ kóo tɔ̃ntì nwe, m pɑ̃ mɛciì nkɛ̀ m bɑntɛ́ ɑ tié. 126N Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀ tùɔ̀kɛmu ɑ bo pĩ́ ndɛ̀ ɑ tɔ̃mmú. Bɛnìtìbɛ̀ cɑ̀ɑ̀rimu ɑ kuɔ́. 127N dɔ́mu ɑ tɑnnɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛsɔɔ. Kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀. 128A tɑnnɔ̀ yɛmɔu n yɛ̀ wùó nkɛ̀ yɛ̀ wennimu, n yí dɔ́ dɛyɑ́ɑ̀bìsíkpɛrɛ ndɛ. 129A tié ntú isɑ̀ɑ̀yì nyi. Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yì ɑ̃ɑ̃̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. 130Kɑ̀ɑ wɛ̀ɛ́tɛ́ ɑ nɑ́ɑǹtì kɛ bɛnkɛ onìtì dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ò duɔ́ nkuwenniku nku. Tiì duɔ̀ mmɛciì mbɛsĩ́ntíbɛ̀. 131Nh onnɛ́ n níí nku kɛ bo mɑɑ́nko ɑ tɑnnɔ̀, n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhɑ tɑnnɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ nh ɔɔtí. 132Wɛ̃ɛ̃tɛní m bíɛ́kɛ̀ kɛ́ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ ɑ dɔɔrimɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ dɔ́. 133N teennɛ̀ kɛ̀ nní nyĩkú ɑ nɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀. A bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ n nɑ. 134A n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko kɛ̀ n nɑ kɛ́ntũ nhɑ tɑnnɔ̀. 135Wéntɛ́ní mí nhɑ kóo tɔ̃ntì fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀, kɛ́ n tié nhɑ kó ikuɔ́. 136N nɔnniɛti tiì pũɔ̃̀, bɛnìtìbɛ̀ í tũ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ɑ kuɔ́. 137N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ wetímu, kɑ̀ɑ beéntì dò nsɛ́i. 138A wɑ̃̀ri ɑ tié kɛ̀ ì wennimu, kɛ tú timɔ́mmɔnti mɑ́ɑ̀. 139N wúó n dootitɔbɛ̀ yɛ̃̀mmɛ̀ ɑ nɑ́ɑǹtì, kɛ̀ dɛ̀ n yóumu. 140N yɑ̀ɑ́kɛ́mu ɑ nɑ́ɑǹtì, tì mɛ̀nkɛ tú timɔ́mmɔnti nti. Mí nhɑ kóo tɔ̃ntì kɛ̀ n tì dɔ́. 141N kũɔ̃nnìmu kɛ̀ bɛ̀ n sènkɛ̀rì. M mɛ nyí yɛ̃̀ nhɑ tɑnnɔ̀. 142Timɔ́mmɔnti ɑ dɔú ntì bomu nsɑ̃́ɑ̃̀, kɑ̀ɑ kuɔ́ tú timɔ́mmɔnti. 143Mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ nɛ̀ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo dɛɛ̀ n tùɔ̀kɛní. Dɛ̀ɛ̀ n nɑɑti dɛɛ̀ nɛ́ tú ɑ tɑnnɔ̀. 144A tié ndò nsɛ́í nwe sɑ̃́ɑ̃̀. M pɑ̃ mɛciì kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ nní nfòù. 145N Yiɛ̀ nKuyie n dɑ yu nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi. Yie nkɛ́ n teennɛ̀ kɛ̀ nní ntũ nhɑ kuɔ́. 146N dɑ kuɔ̀nnɛ̀mu kɛ tú ɑ́ n dɛɛtɛ́, kɛ̀ nni ntũ nhɑ tié. 147Dɛ̀ ɔ̃ nkpɑɑ́ kɛ í wentɛ́, kɛ̀ n kuɔ̀nɛ̀ fɔ̃́ nwe. N kémmú ɑ yó n nɑ́kɛ́ tì nti. 148Dɛ̀ ɔ̃ n kpɑɑ́ uú kɛ̀ n nɔ̀nfɛ̀ sìékɛ́ ɑ nɑ́ɑǹtì nti. Kɛ̀ nh ɑ̃ɑ̃̀ ɑ tié n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. 149N Yiɛ̀ nKuyie, nkéntɛ́ n dɑbònnì, ɑ sɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, n fòùkùnnɛ kɛ́ndò nhɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì. 150Bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko bɛ̀ n tɔ̀ɔ́ntɛnímu, dɛ kó isɔkɛ yɛmbɛ̀ dɛ̀tɛ́nɛ̀mu ɑ kó ikuɔ́. 151Fɔ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie nhɑ n tɔ́kɛ́nɛ̀mu, ɑ tɑnnɔ̀ yɛmɔu tú timɔ́mmɔnti nti. 152N yɛ̃́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì ɑ tié, fɔ̃́ɔ̃̀ ì nɑ̀kɛ́ kɛ̀ ì bo sɑ̃́ɑ̃̀. 153Wéntɛ́ n yo mmɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀, kɛ́ n dɛɛtɛ́ kɛ yɛ̃́ n yí yɛ̃̀mmɛ̀ ɑ kuɔ́. 154N kónnɛ́ kɛ́ n dɛɛtɛ́ n fòùkùnnɛ kɛ́ndò nhɑ bɛ́immɛ̀. 155Bɛyɛibɛ í yóó cootɛ́, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í wɑntimɛ̀ kɛ bo tũnnɛ ɑ kuɔ́. 156Áú n Yiɛ̀ nKuyie! A sémmɛ̀ dɛumu. N dɔ́ kɛ́ntũ nhɑ tɑnnɔ̀ nyɛ. 157N dùɔ̀ntɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko bɛ̀ í sénní m mɛ nyí bùtínnɛ́ ɑ tié. 158N yɑ̀mu bɛnìtìbɛ̀ fiiti mɛ̀ɛ̀ botí bɛtɔbɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ m pĩ nyisíɛ́. Dɛ yɛmbɛ̀ í tũ nhɑ kó ikuɔ́. 159N Yiɛ̀ nKuyie n wéntɛ́ n dɔ́mu ɑ tɑnnɔ̀. A sɑ̀mu n fòùkùnnɛ. 160A nɑ́ɑǹtì kó dikũ̀nnì tu timɔ́mmɔnti nti. A tɑnnɔ̀ tu yɛmɔ́mmɔnyɛ nyɛ kɛ bo sɑ̃́ɑ̃̀. 161Sikpɑ̀ɑ̀tìbìí n fɛ̃́ũnko dɛtetìrɛ̀ ndɛ, m bùɔ̀tì mɛ nduò ɑ nɑ́ɑǹtì mɑ́ɑ̀ ndi. 162A nɑ́ɑǹtì n duɔ̀ ndiwɛ̀ì ndi kɛ̀ dì dònnɛ̀ wèè dokɛ́ kɛ ɛí o kpɛri ɔ̃ ndommɛ̀. 163N yí dɔ́ siyɑ́ɑ̀bìsí, sì n dò nyisíɛ́ nyi. N dɔ́ ɑ kuɔ́ nyi. 164Diyiè dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ ndi, nh ɔ̃ɔ̃ dɑ sɑ̃ntɛmɛ̀. A tɑnnɔ̀ tu yɛmɔ́mmɔnyɛ nyɛ. 165Diwɛ̀ì diɛrì bo bɛ̀ɛ̀ dɔ́ ɑ kó ikuɔ́ bɛ kpɛ́í nkɛ. Mɛdítímmɛ̀ mɑmɛ̀ í bo bɛ kpɛ́í. 166N Yiɛ̀ nKuyie n kémmú ɑ bo n dɛɛtɛ́mɛ̀ mmɛ, kɛ yɛ̃́ n dɔɔrimɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ yɛ̃mmɛ̀. 167N tũmmu ɑ tié nnɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀. N yì dɔ́mu mɛdiɛ̀. 168N tũmmu ɑ tɑnnɔ̀ nɛ̀ ɑ tié. N cɛ imɔu ɑ ì wùómmu. 169N Yiɛ̀ nKuyie nyóu kɛ̀ n dɑbònnìi tuɔkoo ɑ borɛ̀. N duɔ́ mmɛciì kɛ́ndò nhɑ tì bɛ́immɛ̀. 170Yóu kɛ̀ m bɑ́ɑmmìi tuɔkoo ɑ borɛ̀, n dɛɛtɛ́ kɛ́ndò nhɑ tì bɛ́immɛ̀. 171A sɑ̃nni bɑ́ɑ́ yɛ̀ n nùù miɛkɛ. Kɛ yɛ̃́ ɑ m bɛnkɛmɛ̀mu ɑ kuɔ́. 172M bɑ́ɑ́ yóu m bo n dièmmɛ̀ ɑ n dɔúnnɛ̀ dìì nùù kɛ yɛ̃́ ɑ tɑnnɔ̀ yɛmɔu túmɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sìɛ́ yɛ̀ nyɛ. 173A nɔ̀ùtɛ̀ nni nteénnɛ̀. Kɛ yɛ̃́ n tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ ɑ kó yɛtɑnnɔ̀ nyɛ. 174N Yiɛ̀ nKuyie, n yɑ́ɑ́mu ɑ bo n dɛɛtɛ́mɛ̀, n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀mu ɑ kó ikuɔ́. 175N dɔ́ nni nfòùmu kɛ dɑ sɑ̃ntí. Yóu kɑ̀ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì nni ncúɔ́. 176Nh ɑ̃tirɛmu kɛ dònnɛ̀ fɛpìèfɛ̀ fɛ̀ɛ̀ feti. N wɑmmú mí nhɑ kóo tɔ̃ntì, kɛ yɛ̃́ n yí yɛ̃̀mmɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\