YƐSÃÃ 12

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ kukùtìdùkù iwɛ̃ĩ ini kɔku. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nti dɛɛtɛ́, bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ dèèmu, timɔ́mmɔnti yɛmbɛ̀ í kpɑɑ́. 3Bɑ́ wè ò wɑ́tìrì otɔù nwe, koò kpɛ̀nti kòo yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ bo mɛ̀dɛ́mɛ̀. 4Kuyie nkuɔ bɛnitikpɛntìbɛ̀, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ sifeí. 5Bɛ̀ɛ̀ tu: Ti nɔ̀ yɛɛ̀ tu ti kó muwɛ̃rímú, ti nɔ nkɛ nɑ́ɑ́mmu, we mbo nɑ kɛ́ ti bɑɑtɛ́. 6Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Mí nKuyie m bo ítɛ́ kɛ́cómmú, bɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀ɛ̀ sénnìbɛ̀ kpɛ́í nɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kuɔ̀, m bo dɛɛtɛ́ bɛ̀ sènkɛ̀rì bɛ̀. 7Kuyie nnɑ́ɑǹtì dò mpɑ́íí nwe kɛ dò mmɛsɔɔ mbɛ̀ pũ̀ńnɛ́ mɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃tofɛ, kɛ̀ mɛ̀ wenkɛ mɛsɑ̀ɑ̀. 8Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ Kuyie, fɔ̃́ɔ̃̀ yó nti kɑ̃nkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ biɛ̀ mbotí. 9Bɑ́ kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bo tipíìtì timɔu, bɑ́ kɛ̀ bɛyɛibɛ sũ̀ṹ nkutenkù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\