YƐSÃÃ 120

1Bɛ̀ ɔ̃ nkɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dentì fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀. N tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ kuɔ́nnɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie nku, kɛ̀ kù cɔutɛ́ n dɑbònnì. 2N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ n dɛɛtɛ́nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀. Fũũ mbɛsoùmbɛ̀. 3Díndi bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mpɑriku kɛ nɛ́ soú. Di dò mbɛ̀ di yĩ́mɛ? Di dò mbɛ̀ dí dɔɔ̀ bɑ? 4Mɛpenyómmɛ̀ bɛ̀ sũ̀ɔ̃́tɛ́ mɛ̀ nɛ̀ yɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃ nyɛ̀ɛ̀ cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́ dɛɛ̀ yó ntú di kó tiyeti. 5N kóò kɛ́mbo bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ cuokɛ̀ dɛ̀ í n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, n kóò kɛ́nhɑ̃nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ Kuyie dɛ̀ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu. 6N kɑrinɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í dɔ́ kunɑɑtí kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛmu. 7Mí n dɔ́ kunɑɑtí nku, kɛ̀ n nɛ́ nɑ́ɑ́ mbɛ̀ nni nwɑntinɛ̀ mudoò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\