YƐSÃÃ 121

1Bɛ̀ ɔ̃ nkɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dentì fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀. M búɔ́ yɛtɑ̃rɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nkɛ mɛteèmmɛ̀ yóó kɛ nyɛnní. 2N Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu n kóo teèntì, kunku kùù dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀. 3Kuyie mbɑ́ɑ́ yóu díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ di nɑɑ̀cɛ̀ii seitɛ, wèè di bɑɑ munɔndɔmmú í ò pĩĩ. 4Isidɑyɛɛribɛ kóo bɑ̀rì munɔndɔmmú í ò pĩĩ, ò ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̃̀ nkɛ́duɔ́. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu di kóo bɑ̀rì kɛ di díɛ́kɛ́ ku kó mɛdɛ́ɛ̀, kù bomu di bɑkù yoú. 6Diyiè bɑ́ɑ́ di kɔkɛ́nɛ̀ kuyie mmɔ̀nnì, yoo otɑ̃̀nkù kɛyènkɛ̀ mɔ̀nnì. 7Ti Yiɛ̀ nKuyie nyó ndi kɑ̃nkɛ́mu mɛyɛi mɛmɔu. Kù yó nkɑ̃nkɛ́mu di fòmmu. 8Kɛ̀ di yɛtì, ti Yiɛ̀ nKuyie nyó ndi bonɛ̀mu, kɛ̀ di kũntiní kù ndi bonɛ̀, kɛ́túótɛ́ yíe nnɛ̀ di bo mbomɔ̀ɔ sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\