YƐSÃÃ 122

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ ndiè nfɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ ǹ nɑ̀kɛ́ kɛ yĩ: Ti kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɛ̀ ɔ̃ nni nɑɑtimu. 2Sedisɑdɛmmu ti cómmú ɑ bòrì ndi. 3A mɑɑ́ kɛ wennimu kɛ̀ kuduotí kperíkù dɑ fitɛ́. 4Iwuɔ ndɛ nkɔrìní, ti Yiɛ̀ nKuyie nkó iwuɔ, kɛ dɛ́úkùnko ti Yiɛ̀ nKuyie nkù bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ mbɛ̀ ndɔɔrimɛ̀. 5Dɑfiti yɑɑ̀bí kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀ bo fɔ̃́ɔ̃̀ miɛkɛ, bɛ̀ dɛ nkɑrì kɛ bekù. 6Ti mɔ́ú tì Kuyie ntiì tu kunɑɑtí bo mbonɛ̀mɛ̀ fɔ̃́ nSedisɑdɛmmu, bɛ̀ɛ̀ dɑ dɔ́ kɛ̀ bɛ̀ nkɑrì bɑ̀mmùù. 7Kunɑɑtí mbo Sedisɑdɛmmu miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ nkɑri sicɛ̃́ĩ kɛ̀ tìmɑtì í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀. 8N kɔbɛ nɛ̀ n nɛ́pobɛ̀ kpɛ́í nte, kɛ̀ n tú kunɑɑtí mbo ɑ miɛkɛ. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie n tũ nkù kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bo ɑ miɛkɛ tɛɛ̀ kpɛ́í n te kɛ̀ n dɔ́ diwɛ̀ì mbo ɑ miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\