YƐSÃÃ 123

1Bɛ̀ ɔ̃ nkɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dentì fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀. M búɔ́ fɔ̃́ɔ̃̀ bíɛ́kɛ̀, fɔ̃́ nwèè kɑ̀ri ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛĩ́nkɛ̀. 2Tidɑɑtì ɔ̃ mbúɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ti yɛmbɛ̀, kunitipodɑɑkù ɔ̃ mbúɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ku yiɛ̀, mɛɛ̀ botí nku ti búɔ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kunku ti tũ nkù, kɛ̀ kù bo ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. 3Tí kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie! Ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀! Mɛsenkùmɛ̀ mɛɛ̀ ti bi. 4Sipɔɔ yɛmbɛ̀ kó mudɑɑ́ nti bimu, sifeí yɛmbɛ̀ ti cɛ̃̀ ndiyuu ndi mɛdiɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\