YƐSÃÃ 124

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ ndentì fɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo í ti bonɛ̀... Isidɑyɛɛribɛ, nnɑ́ɑ́nnɛ̀ ti kɛ tú: 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo í ti bonɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ do ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì ti kpɛ́í. 3Bɛ̀ nɑ nti mɑɑnkomu ti fòùbɛ̀, bɛ miɛkɛ mɛ̀ ndo ti cɔ̀útɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí. 4Mɛniɛ mmɛɛ̀ nɑ nti pɔ̃ntɛ́nɛ̀, ti nɑ ndìu fɛnɛ́wuonfɛ nfɛ. 5Yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ yɛɛ̀ nɑ nti dɑ̀tínnɛ́, yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ diɛyɛ̀ yɛɛ̀ nɑ mpɛ̃ɛ̃tɛ́ ti ĩ́nkɛ̀. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndɛu, kunku kùù í yóu kɛ̀ bɛ̀ ti di. 7Kuù te kɛ̀ ti nɑ kɛ yentɛ́, tɛnɔ̀tɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yentɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí ticùɔ̀tì, kuù tɔ̃̀tɛ ticùɔ̀tì kɛ̀ ti nɑ kɛ yentɛ́. 8Ti kó mɛteèmmɛ̀ boní ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ ndɛ, kunku kùù dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\