YƐSÃÃ 126

1Bɛ̀ ɔ̃ ndentì fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃̀tɛ kɛ tɛ̃̀ńnɛ́ní dìì mɔ̀nnì Siyɔ̃ɔ̃ bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀, dɛ̀ do ti dò ntidɔùntì nti. 2Kɛ̀ mudɑɑ́ nti kuɔ kɛ̀ ti nyíútí, kɛ̀ ibotí tɛì nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Bɛ Yiɛ̀ nKuyie nkuù pĩ mmutɔ̃ndiɛmù bɛ kpɛ́í. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù pĩ mmutɔ̃ndiɛmù ti kpɛ́í, kɛ̀ ti bo diwɛ̀ì miɛkɛ. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ní bɛ̀ do pĩmmú bɛ̀, mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ tɑ mɛ̀ɛ̀ botí kukó nkùù do kũ̀ṹ. 5Wèè buɔtì nɛ̀ tinɔnniɛti, ò ɔ̃ ntì dɛ̀ì kɛ dièmmu nɛ̀ diwɛ̀ì. 6Wèè kɔ̃ti kɛ bo buɔtí tidibotì kɛ kɔnti, ò ɔ̃ɔ̃ nti dɛ̀ì kɛ́ntɔ kɛ̀ diwɛ̀ì diì ò bo kòò ìútí kɛ kũnti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\