YƐSÃÃ 127

1Sɑdomɔɔ kó fɛyɛ̀nfɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ ndiè nfɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɛ̀ mɑɑ̀ bɛ̀ ɔ̀ù dɛtetìrɛ̀ ndɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí bɑɑ dihɛì, kɛ̀ wèè dì bɑ̀ɑ ò dì bɑ̀ɑ̀ dɛtetìrɛ̀ ndɛ. 2Di bo nɑ kɛ níí pikɛ entɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́kɔ̃tɛ́, kɛ bɑ́ɑ́ cɑ̃rikɛ kɛ́konní, kɛ níí kɑ̃́tɛ́ di tĩ́ĩ̀ nkɛ nɑ kɛ́pɛ́tɛ́ kɛ́di, Kuyie nkuu mɛ nduɔ̀ nkù dɔ́ wè o dɔ́ù ndi. 3Ibí tú mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀mɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ibí tú mucɔ̃́ntimu mmu ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ̀ mmù. 4Ipie nhɔ̃ ndommɛ̀ okpɑ̀rìnuɔnti nɔu miɛkɛ, onìtì pɛitɛ ìì bí o dɑcɛ̃ntì mɔ̀nnì ì ɔ̃ mmɛ nhò dò. 5Dɛ̀ nnɑɑti onìtì wèè píɛ nyipie nho doò, dɛ yiɛ̀ nhò bo bootɛnɛ̀ dìì mɔ̀nnì o dootitɔbɛ̀ dihɛì kó dibòrì nùù dɛ̀ bɑ́ ò di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\