YƐSÃÃ 128

1Bɛ̀ ɔ̃ ndentì fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɛ̀ nnɑɑti onìtì wèè dé Kuyie, wèè tũ nku kó kucɛ. 2Dɛ yiɛ̀ nyó nyommu o ɔ̀ùtì kó mucɔ̃́ntimu, ò tu diwɛ̀ì yiɛ̀ nwe, o kpɛrɛ dɛmɔu yó nyíémmu. 3Dɛ yiɛ̀ mpokù bo mpɛí, fínyĩ̀ tie mùù pɛí mɛsɑ̀ɑ̀ mmu kɔ̃mɛ, o bí níí bo nhò murí odìfíè tie nkɔ̃mɛ, ò yo ndɛ̀. 4Onìtì wèè dé ti Yiɛ̀ nKuyie, kù ɔ̃ɔ̃ ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛɛ̀ botí. 5Kuyie nhɑ́ mboní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì kóò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kòò yɑ̀ Sedisɑdɛmmu yóó yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ o fòmmu mumɔu miɛkɛ. 6Kòò yɑ̀ o yɑɑ̀bí. Kunɑɑtí mbonɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\