YƐSÃÃ 129

1Bɛ̀ ɔ̃ ndentì fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. N dootitɔbɛ̀ n do kɛ n domu mudoò nɛ̀ m bɛmmɛ̀. Isidɑyɛɛribɛ nnɑ́ɑ́nnɛ̀ ti. 2Bɛ̀ n do kɛ n domu mudoò nɛ̀ m bɛmmɛ̀, bɛ̀ mɛ nyí n nɑ. 3Kɛ dirí kɛ dirí n yĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ dò mbɛ̀ dɛí kupɑku ipɛ̃ nhokùì. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie nwetímu, kuù tɔ̃̀tɛ bɛyɛibɛ kó iwɛ̃ĩ iì do m boú. 5Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ í dɔ́ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì, ifɛi bɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bútínnɛ́ kɛ́cokɛ́. 6Bɛ̀ dònnɛ̀ timútì tìì ɔ̃ɔ̃ yɛ̀nní tìnti kudɑ̀nkù ĩ́nkɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ nkpɑɑ́ kɛ í uutɛ́ tì kɛ̀ tì kpeío. 7Tì mɛ mbɑ́ɑ́ píɛ nwèè tì uutɛ́ o nɔ̀ùtɛ̀, tì mɛ mbɑ́ɑ́ tuɔkɛ ò bo tì boúmɛ̀ dibou. 8Bɛcɛpɛ̃̀mbɛ̀ bɑ́ɑ́ mɔɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ ndi kpɛ́í. Bɛ̀ bɑ́ɑ́ yĩ́: Ti tú ti Yiɛ̀ nKuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\