YƐSÃÃ 13

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2Kuyie ndɛ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ dentɛní n kpɛ́í? Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ n dɑ yɑ̀? 3Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ iyĩ̀ɛ̃̀kɛ nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ yɛwe yɛmɔu kɔ̃mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ deè m miɛkɛ? Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ n nɑ n dootitɔbɛ̀? 4N yiɛ̀ nKuyie nwéntɛ́ní kɛ́keè n tú mù, kɛ́ n yíɛ́ muwɛ̃rímú, n yɑ̀ɑ̀ bo kú. 5Kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ bɑ́ɑ́ yĩ́ bɛ̀ n nɑ, dɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo nɑrikɛ n dootitɔbɛ̀ n yĩɛ̃kɛmɛ̀. 6N yɛ̃́mu ɑ túmɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyiɛ̀, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti ɑ n dɛɛtɛ́mɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie, n yó ndiè nkɛ dɑ sɑ̃ntímu, ɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\