YƐSÃÃ 132

1Bɛ̀ ɔ̃ ndentì fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie ndentɛní Dɑfiti kpɛ́í, ɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ ntihɔ̀ùtì ò ɔ̀u tì. 2Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù kpeńnìmu, Dɑfiti do kù dɔúnnɛ̀mu dinùù, kɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ́yú ku yètìrì kɛ dɔ̀: 3M bɑ́ɑ́ tɑ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bìtì, m bɑ́ɑ́ duɔ́ n dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɛ́om̀pɛ̀. 4M bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ n nuɔ nhṹṹ, m bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ munɔndɔmmú m pĩ́. 5Kɛ̀ n yí pɛ̀tɛ́ n Yiɛ̀ nKuyie ndikɑ̀rì, kɛ̀ n yí pɛ̀tɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, Kuyie nkùù kpeńnì, Sɑkɔbu do tũ nkù kpɛ́í. 6Ti do kèèmu Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu bomɛ̀ Efɑdɑtɑ, kɛ̀ ti di yɑ̀ Yɑɑri kó dɛpɑɑ mmiɛkɛ. 7Ti tɑnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ ku ììkɛ̀. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔtɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ɑ tɑummɛ̀ tɔu ɑ wɛ̃rímú borɛ̀, kɛ́kɔtɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́om̀pɛ̀. 9A kuɔ́ nìùbɛ̀ ndɑɑti ɑ kó timɔ́mmɔnti, bɛ̀ɛ̀ wetí kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì. 10Nɛ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì Dɑfiti ɑ dɔ́ wè kpɛ́í, ɑ bɑ́ɑ́ dootóo ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè. 11Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔúnnɛ̀ dìì nùù Dɑfiti, di í yóó dɛitɛ, dì bomu nsɑ̃́ɑ̃̀, diì tu: A bí ɑ pɛitɛ́ ì miɛkɛ i kóò mɔù weè yóó kɑri ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì. 12Kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ bí pĩ́ mmɛtɑummɛ̀ m bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀, kɛ tũ n kuɔ́ m bɛ̀ duɔ́ nyì, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yó nyiɛ̀ní bɛɛ̀ miɛkɛ, bɛmbɛ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ́nkɑrì ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tɑ̃ɑ̃tɛ́ Siyɔ̃ɔ̃, kuù dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 14Ku kó diom̀pùrì ndi, ku kó diɑ̃rì ndi, kuù dɔ́ kɛ́ ndɛ̀ bo. 15Kù yóó dɔɔ̀mu Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ mmɔkɛ tidiitì mɛdiɛ̀, kù yóó duɔ́mmu o kó bɛcĩ̀rìbɛ̀ mudiì bɛ̀ dɔ́ mɛ̀. 16Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bo ntú bɛ̀ɛ̀ tɔu mɛdɛɛtímɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì, bɛ̀ɛ̀ wetí kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì. 17Kù yóó yíɛ́mu okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti muwɛ̃rímú, kù bo ò duɔ́ nwèè yóó sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì wenwe kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè. 18O dootitɔbɛ̀ kù bo bɛ̀ dií nyifɛi, kɛ̀ wenwe kó dipìì mmìɛ̀ti o tĩ́nnì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\