YƐSÃÃ 133

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ndentì fɛ̀ kɛ kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɛ̀ wennimu, kɛ nɑɑti Kuyie nkɔbɛ bo nwɛ̃mmɛ̀ kɛ bo. 2Dɛ̀ dò mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cóú mmɛ̀mmɛ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nyikuɔ́ nìùtì yuu, kɛ̀ mɛ̀ɛ ɔri o dɛɛ̀nfɛ̀, ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ dɛɛ̀nfɛ̀, kɛ́ɔri o yɑɑ̀bòrì mɑ̀nkɛ. 3Kɛ dò nhƐdimɔɔ tɑ̃rì ɔ̃ɔ̃ mɑntɛ̀mɛ̀, kɛ́pɔ̃ntɛ́ kɛ́cútɛ́nní Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ dɛɛ̀ borɛ̀ ndɛ Kuyie nduɔ́mmɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ nku kɔbɛ nɛ̀ mufòmmu sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\