YƐSÃÃ 135

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie! Dɛ́úkùnnɛ ku yètìrì. Díndi ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mbɛ̀, nsɑ̃ntínɛ̀ ku. 2Díndi bɛ̀ɛ̀ bo ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ bo tɛ dɑ̀ntì. 3Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ yɛ̃́ kù wennimɛ̀, dɛ́úkùnnɛ ku yètìrì kɛ yɛ̃́ kù ti dɔ́nɛ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 4Kɛ yɛ̃́ kuù tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ tu ku kɔbɛ. 5N yɛ̃́mu ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛumɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkpeńnìnɛ̀mu yɛbɔkɛ̀ yɛmɔu. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀, kù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimu kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ nɛ̀ dɛcũmpurɛ dɛmɔu miɛkoo. 7Kuù ɔ̃ɔ̃ íinní yɛwɛtɛ̀ itemmɑ̀nkɛ, kuù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ kperi kɛ́mmíí kɛ niù, kuù ɔ̃ɔ̃ kpetɛ́ kuyɑɑkù. 8Kuù do kùɔ Esibiti kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo nɛ̀ iwũɔ̃ ketiyì. 9Kɛ̀ kù dɔɔ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ nɛ̀ tidiɛtì Esibiti ɛì miɛkɛ, kɛ bo bɛnkɛ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀, 10kuù potɛ́ yɛbotɛ̀ pɛ́u, kuù kùɔ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kperíbɛ̀. 11Siyɔ̃ɔ̃ Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì, nɛ̀ Ɔku Bɑsɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu. 12Kɛ duɔ́ nkɛ̀ ku nìtìbɛ̀ɛ tiekɛ bɛ tenkɛ̀, kɛ́ nkɛ̀ te bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì feímu sɑ̃́ɑ̃̀, ti bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nhɑ kpɛ́í nɛ̀ ti yɑɑ̀bío. 14Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó kónnɛ́mú ku nìtìbɛ̀, kù yóó kuɔ́mmu ku nìtìbɛ̀ mɛsémmɛ̀. 15Yɛbotɛ̀ kó yɛbɔkɛ̀ tu timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ, bɛnìtìbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ndɛ nɛ̀ bɛ nɔu. 16Yɛ̀ mɔ̀kɛmu yɛnɔ̀ yɛ̀ mɛ nyí nɔ nkɛ nɑ́ɑ́, kɛ mɔkɛ inuɔ nyɛ̀ mɛ nyí wúó. 17Yɛ̀ mɔ̀kɛmu yɛto, yɛ̀ mɛ nyí yo, yɛ̀ í mɔkɛ muwemmu. 18Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ kó yɛbɔkɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ nɑɑ́nnɛ̀, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yɛ̀ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ nɑɑ́nnɛ̀. 19Díndi Isidɑyɛɛribɛ sɑ̃ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. Díndi ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ kó kuwuɔ nkɔbɛ, ńsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 20Díndi Defii kó kuwuɔ nkɔbɛ, nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, Díndi bɛ̀ɛ̀ dé ti Yiɛ̀ nKuyie, nsɑ̃ntínɛ̀ ku. 21Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bo Siyɔ̃ɔ̃, kunku kùù ɑ̃ Sedisɑdɛmmu. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\