YƐSÃÃ 136

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kù nìtimu, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 2Nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie nkù kpénnìnɛ̀mu yɛbɔkɛ̀ yɛmɔu, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 3Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɑkɛ́ dɛmɔu, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 4Kuù mɑ́ɑ̀ dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì, kù sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 5Kuù dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ku kó mɛciì, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 6Kuù pitɛ́ kɛtenkɛ̀ mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 7Kuù dɔ̀ɔ̀ diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃. Ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 8Kuù dɔ̀ɔ̀ diyiè kɛ̀ dì bo mmí kuyie, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 9Kuù dɔ̀ɔ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ bo mmí kɛyènkɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 10Kunku kùù kùɔ Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo, kù sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 11Kɛ dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ Esibiti ɛì kɔbɛ cuokɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 12Nɛ̀ ku wɛ̃rímú diɛmù mmu kù bɛ̀ dènnɛmɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 13Kuù do totɛ́ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mɛ̀dɛ́mɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 14Kɛ duɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɑ̀ o miɛkɛ kɛ sèńtɛ́, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 15Kuù dìu Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 16Kuù do ni ku nìtìbɛ̀ bɛ̀ kèrí dɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 17Kuù do kɔùtì bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ diɛbɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 18Kuù do kùɔ bɛkpɑ̀ɑ̀tìkperíbɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 19Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Siyɔ̃ɔ̃, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 20Bɑsɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ɔku, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ tiekɛ bɛ tenkɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 22Ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛɛ̀ do tiekɛ bɛ tenkɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 23Ti bo dìì mɔ̀nnì mɛsémmɛ̀ miɛkɛ kù í yĩɛ̃̀ nti kpɛ́í. Ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 24Kuù ti dɛɛtɛ́nɛ̀ ti dùɔ̀ntɔbɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 25Kuù duɔ̀ nfɛnitiyɑnfɛ̀ fɛmɔu mudiì, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku. 26Nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie nkù bɑkɛ́mu dɛmɔu, ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛ kumɑ̀nku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\