YƐSÃÃ 137

1Ti do kɑri Bɑbidɔnni kó kukó nnùù ndi, ti do dɛ nkɑri kɛ́dentɛní Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kpɛ́í kɛ́nkuɔ̀. 2Ti do nùńnɛ́ núnnɛ́ ti kó tikùtìdùùtì kukó nkó titieti nti. 3Bɛ̀ɛ̀ ti pĩ̀ḿmúní bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ ti fɛ̃́ũnko bɛ̀ dɛ nti békú kɛ tú ti bɛ̀ dèntɛ̀ diwɛ̀ì kó fɛyɛ̀nfɛ̀, Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kó fɛyɛ̀nfɛ̀. 4Ti nɛ́ bo yĩ́mɛ kɛ́dentɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó fɛyɛ̀nfɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ciɛ. 5Sedisɑdɛmmu kɛ̀ n dɑ yɛ̃̀, n nɔ̀ùtɛ̀ youtɛɛ fɑ̃ũ. 6N nɔ́ndɛnfɛ̀ɛ dɑri, kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ n dɑ yɛ̃̀. Fɛ̀ɛ dɑri kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ í n nɑɑtinɛ̀ fɔ̃́ nSedisɑdɛmmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛsɔnnɛ dɛmɔu. 7N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nhEdɔmmu ɛì kɔbɛ do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, bɛ̀ pɔ̀ntɛ dìì yiè Sedisɑdɛmmu bɛ̀ do pĩɛ̃kù kɛ tú: Pɔntɛnɛ̀ we kɛ́dɛ́ítɛ́ pɑ́íí nɛ̀ dipũũo. 8Bɛ̀ɛ̀ yóó pɔntɛ Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ, kunɑɑtí mbɛ̀ bonɛ̀. Bɛɛ̀ yóó di fɔ́ɔ́ mmɛyɛi ndì ti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 9Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ bo pĩ́mmú Bɑbidɔnni ɛì kó ibíbɛ́nní kɛ ì fɑ̃̀ṹtɛ́ fɑ̃́ṹtɛ́ dipèrì ĩ́nkɛ̀!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\