YƐSÃÃ 138

1Bɛ̀ dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie n dɑ dɛ́úkùnkomu nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, n yó ndièmmu kɛ dɑ sɑ̃ntí ɑ tɔ̃rɛ̀ ììkɛ̀. 2N nínkúmu ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ kɛ dɛ́úkùnko ɑ yètìrì, ɑ sɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nɛ̀ ɑ túmɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀, kɛ yɛ̃́ ɑ ti dɔúnnɛ̀ dìì nùù pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ do dò nhɑ́ bo ti dɔɔ̀mɛ̀. 3N dɑ yu dìì yiè kɑ̀ɑ yiemmu, kɛ yɑ́úkùnnɛ n kɔ̃̀ntì kɛ n kpénkùnnɛ. 4N Yiɛ̀ nKuyie, yɛbotɛ̀ yɛmɔu kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yó ndɛ́úkùnko fɔ̃́ nwe, bɛ̀ bo keè dìì mɔ̀nnì ɑ nùù. 5Bɛ̀ yó ndièmmu ti Yiɛ̀ nKuyie mpĩ́ mùù tɔ̃mmú, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpetì dɛumɛ̀mu. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ í tɔ́kɛ́, kɛ̀ kù wùónní bɛsĩ́ntíbɛ̀, kù wùómmu sipɔɔ yɛmbɛ̀ bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ borɛ̀. 7Bɑ́ kɛ̀ m bo mbo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ yó nkɑ̃nkɛ́ n fòmmu, kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ miɛkɛ n yɛ̀nní, fɔ̃́ɔ̃̀ yóó bɛ̀ còńnɛ́ kɛ́ n dɛɛtɛ́ nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú. 8N Yiɛ̀ nKuyie nyóó pṹɔ̃mmu kù ketɛ́ mùù tɔ̃mmú, n Yiɛ̀ nKuyie nhɑ sɑ̀ɑ̀ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ɑ́ kṹnnɛ́ ɑ tɔ̃mmú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\