YƐSÃÃ 139

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ n wúómu kɛ n yɛ̃́. 2Kɛ̀ n kɑ̀ri ɑ yɛ̃́mu, kɛ̀ ǹ yìtɛ́ ɑ yɛ̃́mu, n yɛntotí ɔ̃ nkpɑɑ́ díɛtirì kɑ̀ɑ ì yɛ̃́mu. 3Kɛ̀ m bo kupɔ̀ɔ̀kù ɑ yɛ̃́mu, kɛ̀ n duɔ́ ɑ yɛ̃́mu, ɑ í biinnìnɛ̀ n kó kucɛ mɑkù. 4Tinɑ́ɑǹtì ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̀nní n nùù, n Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ pɑ̃̀nkɛ ti yɛ̃́mu timɔu. 5A bomu n fɔ̃nkúò, kɛ bo n yììkɛ̀, kɛ̀ m bo ɑ nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ. 6A n yɛ̃́ kɛ̀ dɛ̀ tontɛ́mu, m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́bɑntɛ́ ɑ n yɛ̃́ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀, dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu n ciì. 7M bo kɔtɛ kɛ kɛ dɑ dɛ́tɛ́nɛ̀? M bo cokɛ́ kɛ́cuó nkɛ kɑ̀ɑ í nni nyɑ̀? 8Kɛ̀ n dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀ ɑ kɛ̀ bomu, kɛ̀ n tɑ kudɔnkù ɑ kɛ̀ bomu. 9Bɑ́ kɛ̀ m pùu kɛ kɔ̀tɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀, bɑ́ kɛ̀ n sèńtɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì yɑ́ɑ̀ ɑ kɛ̀ bomu. 10A nɔ̀ùtɛ̀ tɛɛ̀ bɑɑ yó nni nni, kɑ̀ɑ nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ m pĩ́. 11Kɛ̀ n yĩ di mmɔ̀nnì dibiìnnì nɛ́ ǹ dɑ̀tínnɛ́mu dibiìnnì dìì n fitɛ́ dìi nɑɑ́nko kuwenniku. 12A borɛ̀ dibiìnnì í tú dibiìnnì, ɑ borɛ̀ kɛyènkɛ̀ dò nkuyie nku, ɑ borɛ̀ dibiìnnì nɛ̀ kuwenniku dɛmɑ́ɑ̀ ndi. 13Fɔ̃́ɔ̃̀ n dɔ̀ɔ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ m pìítɛ́ n yɔ̃ pɔutì miɛkɛ. 14N dɑ sɑ̃ntímu, ɑ n dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ m mɛ̀nkɛ wennimu mɛdiɛ̀, ɑ tɔ̃mmú dɛumu kɛ̀ n tì yɛ̃́ mɛsɑ̀ɑ̀. 15N kṹɔ̃̀ do í dɑ biìnninɛ̀, ɑ do n dɔɔri dìì mɔ̀nnì disɔ̀rì, ɑ do m pìítɛ́ dìì mɔ̀nnì n yɔ̃ pɔutì miɛkɛ. 16N do ketírí n yɔ̃ pɔutì miɛkɛ, kɑ̀ɑ n wùómu, kɛ wɑ̃̀ri ɑ pɑ́tíri miɛkɛ yɛwe ɑ n duɔ́ nyɛ̀, bɑ́ dìmɑrì mu nyí ketɛ́. 17Kuyie nhɑ yɛntotí í dò n yì nìntɛ, ì mɛ̀nkɛ dɛumu. 18Kɛ̀ n tú m bo ì kɑ̀ɑ m bɑ́ɑ́ deè, ì sũnɛ̀mu mubirímú, bɑ́ dìì yiè nh ɔ̃ɔ̃ entɛní kɛ nsɔ̃́ m bonɛ̀ fɔ̃́ nwe. 19Áú Kuyie! Kɑ̀ɑ bo yie nhɑ́ kuɔ bɛyɛibɛ, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nhɑ dɛ́tinnɛ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀. 20Bɛ̀ yu ɑ yètìrì nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí nsi, bɛ̀ tɔ ɑ yètìrì dɛtetìrɛ̀ ndɛ bɛmbɛ ɑ dùɔ̀ntɔbɛ̀. 21Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ɛ̀ dɑ níí, n yí bɛ̀ dɔ́, bɛ̀ɛ̀ í dɔ́ ɑ kpɛti bɛ̀ n dò nyisíɛ́ nyi. 22M mɛ̀nkɛ bɛ̀ nìímmu timɔ́mmɔnti, bɛ̀ tu n dootitɔbɛ̀ mbɛ. 23Kuyie! Á n wéntɛ́ nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkoo, ɑ́ n yɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́yɑ n yɛntotí dòmmɛ̀. 24N wéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ m bɑ́ ntũ nkucɛ yɛiku mɑkù, kɑ̀ɑ n niitɛ́ kucɛ kùù í ceeri ku miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\