YƐSÃÃ 14

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Tiyɛìntì tiì ɔ̃ɔ̃ yĩ́ Kuyie nyí bo! Bɛ̀ cɑ̀kɛmu, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri isɔkɛ kpɛrɛ ndɛ, òmɔù í bo bɛ miɛkɛ wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie mboní kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ wúó mbɛnìtìbɛ̀, kɛ bo yɑ̀ wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ kù wɑɑ̀. 3Bɛmɔu bɛ̀ fetimu kɛ cɑ̀kɛ, òmɔù í bo wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɑ́ omɑ́ɑ̀. 4Kuyie mbɛ́imu kɛ tú: Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ sɑ̀ɑ̀ í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɑ̀ɑ̀? Kɛ soú n nìtìbɛ̀ kɛ bɛ̀ yo mbɑ́ bɛ̀ í dɑkɛ n kpɛtɑɑ̀? 5Kufɔ̃wɑɑ́ n yóó bɛ̀ ɑutɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ nkpeutí, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkommumɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀. 6Di pɑɑnkonɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ mbɛ bɛ kpɛrɛ kɛ̀ ifɛi yóó di pĩ́, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tumɛ̀ bɛ kó disɔ̀rì. 7Mɛdɛɛtímɛ̀ɛ yɛ̀nní Siyɔ̃ɔ̃ kɛ́dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ! Kuyie mbo wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ní dìì mɔ̀nnì ku nìtìbɛ̀, dɛ̀ bo nɑrikɛ Sɑkɔbu kɔbɛ, Isidɑyɛɛribɛ bo nyɑ̃nku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\