YƐSÃÃ 140

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛyɛibɛ, ɑ́ nni nkɑ̃nkɛ́ bɛnitiyonkubɛ. 3Bɛ̀ ɔ̃ ntoti bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ bo dɔɔ̀ mɛyɛi mmɛ, yɛwe yɛmɔu bɛ̀ dɑ̀ńnì yɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ. 4Bɛ̀ pɛ̀rímú bɛ nɔ́ndiɛ́ nyi iwɑ̀ɑ̀kɛ kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì dò mmɛwɑɑ̀dɔ̀mmɛ̀. 5N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ nni nkɑ̃nkɛ́ bɛnitiyɛibɛ, ɑ́ nni mbɑɑ bɛnitiyonkubɛ, bɛ̀ɛ̀ wɑnti kɛ́kotɛ n tɑ̀ɑ̀kɛ. 6Sipɔɔ yɛmbɛ̀ n díí kufɑ̃ku nku, bɛ̀ piiti iwɛ̃ĩ nyi n kó kucɛ, bɛ̀ dɔú nticùɔ̀tì nti n kérí kùù cɛ, bɛ̀ n dìí timɑ́tì nti. 7N Yiɛ̀ nKuyie n dɑ nɑ̀kɛ́mu kɛ tú fɔ̃́ɔ̃̀ tu Kuyie n tũ nkù, n Yiɛ̀ nKuyie nkéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi. 8N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ kpeńnìmu, kɛ n dɛɛrí, fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ nkɑ̃nkɛ́ n yuu mudoò miɛkɛ. 9N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɑ́ɑ́ yie kòo nitiyonkuwe wɑnti kɛ bo dɔɔ̀ tìi dɔɔ̀, bɑ́ɑ́ yóu kòò n dííntɛ kɛ bo dɔɔ̀ tìi dɔɔ̀, ɑ bɑ́ɑ́ yóu kòò n sée nfɛnɔ̀nfɛ̀. 10Yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ, kɛ̀ bɛ yɛi ndo bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀. 11Cóú mbɛ yɔ yɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃, yeetoo bɛ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ, tɑnnɛ́ bɛ kudúókù kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɛ̀nní. 12Iwɑ́tìi yɛmbɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑɑ́ mbɛ̀mɑbɛ̀ dihɛì miɛkɛ, mɛyɛi mmɛɛ̀ yó mbɛtì bɛnitiyonkubɛ kɛ bɛ̀ fɛ̃mmú. 13N yɛ̃́mu kɛ do nti Yiɛ̀ nKuyie nyóó kónnɛ́ bɛsénnìbɛ̀ bɛ̀ nɑɑti dìì mɔ̀nnì, kɛ́duɔ́ bɛcĩ̀rìbɛ̀ bɛ̀ dò nkɛ́nte dɛ̀. 14Bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ̀ yó ndɛ́úkùnkomu ɑ yètìrì, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ kɛ̀ bɛ̀ ndɑ bonɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\