YƐSÃÃ 141

1Dɑfiti kó fɛyɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie n dɑ yumu, cɑ̃rikɛní kɛ́ n teennɛ̀, kéntɛ́ kɛ́keè n dɑ kuɔ̀nnɛ̀mɛ̀. 2Yóu kɛ̀ m bɑ́ɑmmuu tuɔkoo ɑ borɛ̀, kɛ́ndò ntihúúntì fɔ̃ɔ̃ti, cɔutɛ́ m bɑ́ɑmmìi kɛ̀ ì ndò nkuyuoku kó dipɑ̃nnì. 3N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ ndò n nùù kóo bɑ̀rì, mbɑɑ n nùù dibòrì kɔ̃mɛ. 4Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n duɔ́ n yɛ̀mmɛ̀ dɛyɛirɛ, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n tũnnɛ bɛnitiyonkubɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n di bɛ kó tibɑndiitì. 5Wèè wetí kòò bo m potɛ́ ò n dɔ́mu, kɛ̀ Kuyie nkóo nìtì n tiè ndɛ̀ dò nhò yɔ́ɔ̀rì tùdɑ̀ɑ̀rí nwe n yuu, m bɑ́ɑ́ ò yetɛnɛ̀ n yuu, m bɑ́ɑ́ yóu m bo m bɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie nkɛ tú kùu cónnɛ́ bɛyɛibɛ yɛi. 6Bɛ̀ bo ntemmùní dìì mɔ̀nnì bɛ kó bɛbɑɑtíbɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, bɛ̀ bo bɑntɛ́ ɑ nɑ́ɑǹtì do nɑɑtimɛ̀. 7Bɛ̀ ɔ̃ nduɔ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ yɑúmɛ̀, kudɔnkù yóó mɛ nhɑɑtɛ, kɛ̀ bɛ kṹɔ̃̀ yɛ̀ɛ̀ yɑɑ́ yɑɑ́ kɛ̀ yɛ̀ɛ tɑɑ́ kudɔnkù. 8N Yiɛ̀ nKuyie m búɔ́ fɔ̃́ nwe, n sɔri fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀ ɑ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n kú. 9A nni nkɑ̃nkɛ́ bɛ̀ n dii tìì cùɔ̀tì, n dɛ́tinnɛ mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ kó yɛdíìntɑ̃́rɛ̀. 10Yóu kɛ̀ bɛyɛibɛɛ duó bɛ̀ dii tìì cùɔ̀tì miɛkɛ kɛ̀ mí n yentɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\