YƐSÃÃ 142

1Dɑfiti dèntɛ̀ fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ ò bo dìì mɔ̀nnì kutɑ̃dènkù miɛkɛ. 2N kuɔ̀mmu kɛ yu n Yiɛ̀ nKuyie, n kù kuɔ̀nnɛ̀mu kɛ kù sɛ̀ɛ́tí. 3N kù sɑ̀útínɛ̀mu kɛ kù nɑ̀ɑ́ n yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀. 4N wɛ̃rímú ɔ̃ nkɛ̀ mù dèè, fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ n yɛ̃́ kucɛ n yóó tũnnɛ kù, bɛ̀ n dii ticùɔ̀tì nti kucɛ n kérí kùù miɛkɛ. 5Wéntɛ́ m bɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ́yɑ̀, òmɔù í dɑkɛ n kpɛ́í, n tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ m bo sɔri dɛ̀, òmɔù í bɔti n fòmmu kpɛti. 6N Yiɛ̀ nKuyie n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, kɛ̀ n tú fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó disɔ̀rì, n kpɛrɛ dɛmɔu tú fɔ̃́ nwe kɛtenkɛ̀ kiɛ̀ nyĩ́nkɛ̀. 7Kéntɛ́ kɛ́keè n dɑbònnì, n di mɛsémmɛ̀ mmɛ, n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko, bɛ̀ kpénnìmu kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́. 8Á n dennɛ dikpetíntou miɛkɛ, kɛ̀ nní ndɛ́úkùnko ɑ yètìrì, bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ̀ yó nh ɔnnɛ́mu, bɛ̀ bo yɑ̀ dìì mɔ̀nnì mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\