YƐSÃÃ 143

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie nkéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi, ɑ tú timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nwe, kɛ dɔɔri ɑ bɛ́i ntì, kéntɛ́ kɛ́keè n sɑ́útìi, cɔutɛ́ m bɑ́ɑmmìi. 2Bɑ́ɑ́ bekɛ́nɛ̀ mí nhɑ́ kóo tɔ̃ntì, kɛ yɛ̃́ òmɔù í bomɛ̀ wèè bo yĩ́ ò í mɔkɛ mɛyetímɛ̀. 3N dootitɔù weè m bɛ̀ti, ò m bɔmmu kɛ nɑù, ò n tɑnnɛ́ dibiìnnì miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ kudɔnkù nɛ̀ dimɔ̀nnì. 4Dɛ̀ m bimu n tɛ̃́nkɛ í nɔ nkɛ nɑmpú. 5N kpɑɑ́ kɛ yɛ̃́mu yɛwe yɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛ kpɛ́í, n kpɑɑ́ siɛmmumu mutɔ̃mmú ɑ do dɔɔri mù ĩ́nkɛ̀, kɛ totí n yɛ̀mmɛ̀ ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 6N yuo n nɔu nsi kɛ dɑ bɑ́ɑ́, n dònnɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ dóntɛ́ kɛ̀nkɛ mɛniɛ. 7N Yiɛ̀ nKuyie ncɑ̃rikɛ kɛ́cɔutɛ́ m bɑ́ɑmmìi, dɛ̀ m bimu ɑ bɑ́ɑ́ m bútínnɛ́, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ m bo nɑɑ́nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ kudɔnkù. 8Bɑ́ dìì kṹnweńnì ɑ n nɑ́kɛ́ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ yɛ̃́ n yĩkúmɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ ĩ́nkɛ̀, m bɛnkɛ kucɛ n do nkɛ́tũnnɛ kù, n duɔ́ nfɔ̃́ nwe mmɑ́ɑ̀. 9N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ n dɛɛtɛ́nɛ̀ n dootitɔbɛ̀, n sɔri fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀. 10M bɛnkɛ kɛ̀ n nɑ kɛ́ndɔɔri ɑ dɔ́ dɛ̀, kɛ́yɛ̃́ fɔ̃́ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ n temɛ̀, ɑ kó Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù n niitɛ́ kucɛ kùù ɛ̀ri. 11N Yiɛ̀ nKuyie, dɛ́úkùnnɛ ɑ yètìrì, n fòùkùnnɛ, ɑ tú timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nwe, n dennɛ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ. 12A n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, ɑ́ kuɔ n dootitɔbɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ súɔ́ n dùɔ̀ntɔbɛ̀ kóò mɔù, kɛ yɛ̃́ n túmɛ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì nwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\