YƐSÃÃ 144

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndɛu, kuù tu dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́, kuù kpénkùnko m bɑɑ̀ mmudoò kpɛ́í, kɛ kpénkùnko n nɔu dikpɑ̀nnì kpɛ́í. 2Kuù n dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ kuù tu n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀, n cɛ̃diɛtɛ̀, n dɛɛtíwè, n kó kudɔpìkù, n sɔri dɛ̀, kuù te kɛ̀ ibotí m búɔ́. 3N Yiɛ̀ nKuyie, we ntu onìtì kɛ dò nhɑ́ ndɑkɛ o kpɛ́í? Onìtì yie ntu we kɛ dò nhɑ́ nyɛ̃́ o kpɛ́í. 4Onìtì dònnɛ̀ muyɑɑ́ mmu, kòo we pɛ̃nkɛ́ mɛdɛ́ɛ̀ nkɔ̃mɛ. 5N Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́ú ntiwɛtì kɛ́cútɛ́ní, kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ɛ̀ cɔ̀útɛ́. 6Duɔnní itɑpíɛ kɛ̀ ìì ciɛ́ n dùɔ̀ntɔbɛ̀, tɑ̃ũ ɑ pie nkɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́. 7Youtɛní ɑ nɔ̀ùtɛ̀ dɛĩ́nkɛ̀ kɛ́ n dɛɛtɛ́, kɛ́ n dennɛní kubinku miɛkɛ, kɛ́ n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀. 8Bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑntɛ siyɑ́ɑ̀bìsí, bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ mpɑriku kɛ nɛ́ soú. 9Kuyie n yóó dɑ dentɛ̀ fɛyɛmpɑ̀nfɛ̀ nfɛ, kɛ́mbiennɛ̀ kukùtìdùkù iwɛ̃ĩ tɛpíítɛ̀ kɔku. 10Fɔ̃́ nwèè ɔ̃ nte kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ɛ nɑ, fɔ̃́ nwèè dɛɛrí mí nhɑ kóo tɔ̃ntì Dɑfiti. 11N dɛɛtɛ́, n fietɛ bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀ nɔu miɛkɛ, bɛ̀ nɑ́ɑntɛ siyɑ́ɑ̀bìsí nsi. Bɛ̀ ɔ̃ mpɑrìkumu kɛ nɛ́ soú. 12Ti bí initidɑɑì ndònnɛ̀ dɛtie ndɛ̀ɛ̀ yɛ̀ kɛ kótírí, kɛ̀ ti nitipobí nwenni kɛdònnɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀, bɛ̀ kèrí yɛ̀ tifèntì. 13Kɛ̀ ti buɔ mpíɛmmu tidiitì, kɛ̀ ti wũɔ̃ pɛí ti pɑɑ mmiɛkɛ kɛ sṹṹmmu sikɔupí sikɔupí. 14Ti nɑ̀ɑ̀kɛ ìì tɔu tinɛntì kɛ̀ ìì sũ̀ṹ, kɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ bɑ́ ntɑɑ̀ kɛ ì pĩĩ n kɛ kũũ̀nnɛ̀, yɛdɑbùò ntɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo ti ɛkɛ̀ miɛkɛ. 15Dɛ̀ nnɑɑti kuwuɔ nkùù bo pɛ́tɛ́ dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀, dɛ̀ nnɑɑti kuwuɔ nti Yiɛ̀ nKuyie nte kù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\