YƐSÃÃ 145

1Disɑ̃nni kó fɛyɛ̀nfɛ̀ Dɑfiti dèntɛ̀ fɛ̀. N yó nsɑ̃ntímu Kuyie nkùù n te, kuù tu n kóo kpɑ̀ɑ̀tì, n yó ndɛ́úkùnkomu ku yètìrì sɑ̃́ɑ̃̀. 2Bɑ́ dìì yiè n yó nkù sɑ̃ntímu, kɛ́dɛ́úkùnko ku yètìrì sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ m bo mbomɛ̀. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛumu mɛdiɛ̀ kɛ mɑ̀nnɛ̀ disɑ̃nni, kù dɛumu kɛ í mɔkɛ kumɑ̀nku. 4Bɛnìtìbɛ̀ yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ sɑ̃ntímu ɑ tɔ̃ndiɛmù, kɛ yó nnɑ́ɑ́ nhɑ tɔ̃mmú dɛumɛ̀. 5N yó nnɑ́ɑ́mmú ɑ yetidiɛrì nɛ̀ ɑ kpetì nɛ̀ ɑ sɑ̃nni, n yó nnɑ́ɑ́mmú bɛnìtìbɛ̀ ɑ tɔ̃ndiɛmù kpɛ́í. 6Bɛnìtìbɛ̀ yó nnɑ́ɑ́mmú ɑ kpeńnìmɛ̀ kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì, kɛ̀ mí nní nnɑ́ɑ́ nhɑ dɛumɛ̀. 7Bɛ̀ yó ndeninímu ɑ̀ sɑ̀ɑ̀ ndɛumɛ̀, kɛ pĩɛ̃kù ɑ túmɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie mmɔ̀kɛ onìtì kó mɛsémmɛ̀ mmɛ kɛ sɑ̀, ku miɛkɛ í cɑ̃ɑ̃ kɛ pɛ́íkú kɛ̀ kù ti dɔ́ mɛdiɛ̀. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie nnìtimu timɔu ti kpɛ́í, kù dɔ́mu mɛdiɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yó ndɑ sɑ̃ntímu, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri ɑ dɔ́ dɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndɛ́úkùnko ɑ yètìrì. 11Bɛ̀ yó nnɑ́ɑ́mmú ɑ kpɑ̀tì dɛumɛ̀, kɛ́nnɑ́ɑ́ mutɔ̃ndiɛmù ɑ dɔ̀ɔ̀ mù kpɛ́í. 12Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ bɑntɛ́ ɑ pĩ́ mmùù tɔ̃ndiɛmù, ɑ kpeńnìmɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ bɑkɛ́. 13A kpɑɑtìrìmu yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu, fɔ̃́ɔ̃̀ yó mbɑkɛ́ yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu. 14Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ ncúɔ́mu bɛ̀ɛ̀ duò, kɛ teénnɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀. 15Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bùɔ́ fɔ̃́ nwe, kɑ̀ɑ bo mbɛ̀ duɔ̀ mmudiì dikònnì bɛ̀ bo dìì mɔ̀nnì. 16Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ yɑnnɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó icɛ imɔu wetímu, kɛ̀ ku tɔ̃mmú mumɔu tú mɛsɑ̀ɑ̀ nkɔ̃mu. 18Bɛ̀ɛ̀ yu ti Yiɛ̀ nKuyie nkù ɔ̃ɔ̃ mbɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀mu, kù í yóu bɛ̀ɛ̀ kù yunɛ̀ timɔ́mmɔnti. 19Kù ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀mu bɛ̀ɛ̀ kù dé bɛ̀ dɔ́ tì, kù ɔ̃ɔ̃ keèmu bɛ dɑbùò kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ɔ̃ mbɑɑ̀mu bɛ̀ɛ̀ kù dɔ́, kɛ́kuɔ bɛnitiyonkubɛ bɛmɔu. 21N Yiɛ̀ nKuyie nsɑ̃nni í yóó deè n nùù miɛkɛ, dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí dɛ̀ nsɑ̃ntí Kuyie nkùù dò mpɑ́í pɑ́í sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\