YƐSÃÃ 146

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie! N yó nsɑ̃ntímu n Yiɛ̀ nKuyie. 2N yó nsɑ̃ntímu n Yiɛ̀ nKuyie n fòmmu mumɔu, n fòmmu mumɔu n yó ndièmmu kɛ kù sɑ̃ntí. 3Di bɑ́ɑ́ duɔ́ ndimɑ́ɑ̀ kutenkù kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ mbɛ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ di dɛɛtɛ́. 4Kòò nìtì wemmu kũ̀ńtɛ́, ò tɑ kɛtenkɛ̀ nkɛ, kòò do wúó ntìi deè dɛ yiè. 5Dɛ̀ nnɑɑti onìtì wèè ĩkú Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù ĩ́nkɛ̀, wèè kèḿmú ti Yiɛ̀ nKuyie nhò tũ̀ nkù. 6Kuù dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo o miɛkɛ kuù pĩ ntimɔ́mmɔnti sɑ̃́ɑ̃̀. 7Kuù ɔ̃ɔ̃ kónnɛ́ ocĩ̀rì ò nɑɑti dìì mɔ̀nnì, kuù duɔ̀ mmudiì dikònnì bo bɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ pítɛ́ tidɑɑtì iwɛ̃ĩ. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuu ɔ̃ɔ̃ wéí nwèè tu kuyũ̀ɔ̃̀nkù, kuù ɔ̃ɔ̃ teennɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀, ti Yiɛ̀ ndɔ́mu bɛ̀ɛ̀ tũ̀ ntimɔ́mmɔnti. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ nkɑ̃nkɛ́ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, kuù kommu iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀, kuù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ bɛnitiyonkubɛ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tìi yetɛ. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑkɛ́mu sɑ̃́ɑ̃̀, Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ Kuyie ndi tũ nkù yó mbɑkɛ́mu sɑ̃́ɑ̃̀. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\