YƐSÃÃ 147

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie! Dɛ̀ wennimu ti bo nsɑ̃ntímɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, dɛ̀ nɑɑtimu ti bo nkù dɛ̀úkùnkomɛ̀, kuù mɑ̀nnɛ̀ disɑ̃nni. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù wɛ̃̀tɛ kɛ íi nSedisɑdɛmmu, kɛ tìí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tɛ́. 3Kuù ɔ̃ɔ̃ miɛkùnnɛ wèè yɛ̀mmɛ̀ kɔ̀ùtɛ, kɛ ɔu bɛ muɔ. 4Kuù kɑ̀ɑ nsiwɑ̃̀ɑ̃ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ yɛ̃́ sì mɑ̀mɛ̀, kɛ yu bɑ́ tɛ̀ nɛ̀ tɛ yètìrì. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛumu mɛdiɛ̀ nkɛ kpeńnì, ku ciì nyí mɔkɛ mɛ mɑ̀nku. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ɔ̃ ncúɔ́ ocĩ̀rì kóò íi, kuù ɔ̃ɔ̃ kotɛ oyɛiwe tɑ̀ɑ̀kɛ kòò do. 7Dentɛ̀nɛ̀ yɛsɑ̃ɑ̃ nkó iyiɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, ndiènnɛ̀ ku, kɛ biennɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ iwɛ̃ĩ kpɛrɛ. 8Kuù ɔ̃ɔ̃ dennɛní yɛwɛtɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kuù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ kperi kɛ́ni, kuù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ timusũ̀ũ̀tìi yɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀. 9Kuù duɔ̀ nyiwũɔ̃ nɛ̀ tiwɑnwɑntì mudiì, kuù yɛ̃́ yɛkɑ̃kɑ̃bɛ bo di mù dikònnì yɛ̀ bo dìì mɔ̀nnì. 10Kuyie nkpɛti í bonɛ̀ tɛsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀ɛ̀ nɔ mmuceé, kù í dɑkɛ wèè tɑ̃ntɑ̃ɑ̃ nnɑɑti o kpɛti. 11Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù dé bɛ̀mbɛ, bɛ̀ɛ̀ kèḿmú kɛ́ yɛ̃́ kɛ do nkù bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 12Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ dɛ́úkùnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, díndi Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie ndi tũ nkù. 13Kɛ yɛ̃́ ku kpénkùnnɛmɛ̀ dihɛì kó yɛmɑ́tìcɑ̀kɛ̀, kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ndi nìtìbɛ̀. 14Kuù duɔ́ nkɛ̀ di kó kutempɛ̃ nkɔbɛ kɑri kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti, kɛ bɛ̀ duɔ́ ntidiitì sɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ yo nkɛ sɑ̀nnɛ̀. 15Kuù ɔ̃ɔ̃ pɛ́i nkutenkù, kɛ̀ kù bɛ́i ntì bɑ́ɑ́ wuɔkɛ́. 16Kuù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ mupɑ̃̀ɑ̃ mboomu nduò kɛtenkɛ̀ tikóntì tɛ̃mɛ̀, kɛ́yɑɑtɛ́ kɛtenkɛ̀ mutɑ́pɛí nkɔ̃mɛ. 17Kuù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ nwɛ́ú kɛ duòní, kɛ̀ dɛ̀ɛ bonkɛ kɛ̀ muséé nhɑutɛ́ bɛnìtìbɛ̀. 18Kɛ̀ kù bɛ́i nku nùù dɛ̀ɛ yiɛtɛ, kɛ̀ kù fùùtɛ dɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛniɛ. 19Kuù nɑ̀kɛ́ ku nɑ́ɑǹtì Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, kuù duɔ́ nku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 20Kù í dɔ̀ɔ̀ mɛbotí kubotí tɛkù mɑkù cuokɛ̀, kubotí mɑkù kɔbɛ í yɛ̃́ ku tɑnnɔ̀. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\