YƐSÃÃ 148

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie! Díndi kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie, díndi bɛ̀ɛ̀ bo kɛĩ́nkɛ̀, nkù sɑ̃ntínɛ̀. 2Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛmɔu, nsɑ̃ntínɛ̀ ku, Díndi ku ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, nsɑ̃ntínɛ̀ ku. 3Fɔ̃́ ndiyiè nɛ̀ fɔ̃́ nhotɑ̃̀nkù kɛ̀ dí nkù sɑ̃ntí, díndi siwɑ̃̀ɑ̃ sìì kó dimɑ̀ɑ̀ mí, nsɑ̃ntínɛ̀ ku. 4Díndi tiwɛtì ĩ́nkɛ̀ kɔbɛ, nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie, tiwɛtì ĩ́nkɛ̀ kó mɛniɛ, nsɑ̃ntínɛ̀ ku. 5Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo dɛ̀ nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ yɛ̃́ kuù bɛ́immɛ̀ ku nùù mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ buotɛ́. 6Kɛ̀ kù dɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kɛ̀ dɛ̀ bo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ kù dɛ̀ kèétɛ́ ikuɔ́ ìì í yóó ceetɛ. 7Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, Dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, nɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo dɛ miɛkɛ, nsɑ̃ntínɛ̀ ku. 8Muhɑ̃ɑ̃́ nɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀, mupɑ̃̀ɑ̃ mboomu nɛ̀ mutonnìmù nɛ̀ kuyɑɑkperíkù, díndi bɛ̀ɛ̀ yie nku nɑ́ɑǹtì nsɑ̃ntínɛ̀ ku. 9Díndi yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ díndi sitɑ̃ɑ̃́, nɛ̀ dɛtie ndɛ̀ɛ̀ pɛí nɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ nsɛ́tìrì, nsɑ̃ntínɛ̀ ku. 10Iwũɔ̃ imɔu nɛ̀ tiwɑnwɑntì, dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ nɛ̀ tinɔ̀tì dɛmɔu, nsɑ̃ntínɛ̀ ku, 11Díndi bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ ibotí imɔu, díndi sikpɑ̀ɑ̀tìbìí nɛ̀ bɛnìùbɛ̀ bɛmɔu, 12bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀, bɛdɑkótíbɛ̀ nɛ̀ ibí nsɑ̃ntínɛ̀ ku! 13Dimɔu di nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ yɛ̃́ kuù mɑ́ɑ̀ yètìrì feímɛ̀, kuù tu dɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 14Kuù wɛ̃̀tɛ kɛ duɔ́ nku kɔbɛ muwɛ̃rímú, bɛ̀ɛ̀ yie nku kpɛti kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ sɑ̃ntí, bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kù tɔ̀kɛ́nɛ̀ bɛ kpɛ́í. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\