YƐSÃÃ 149

1Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie! Dentɛ̀nɛ̀ fɛyɛmpɑ̀nfɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ̀ di tìí, nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 2Isidɑyɛɛribɛ diwɛ̀ì ndi bonɛ̀ wèè di dɔ̀ɔ̀, Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ, nyɑ̃nkunɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í. 3Nhɑunɛ̀ kɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie, ndiènnɛ̀ kɛ kù sɑ̃ntí kɛ biennɛ̀ yɛbɑ̀rɛ̀ nɛ̀ tibómbonti, 4kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mpiɛtimɛ̀ ku kó diwɛ̀ì ku kɔbɛ cuokɛ̀ nkɛ, kɛ̀ bɛsĩ́ntíbɛ̀ kó tisɑ̃tì tu mɛdɛɛtímɛ̀. 5Díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì, kɛ́nyíútí nɛ̀ di dúɔ̀ ĩ́nkòo. 6Kuyie nsɑ̃nni mbo di nɔ miɛkɛ, kɛ̀ di nɔu mpikú kuseú mɛnɑtimɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɔku. 7Dí pɛitɛ yɛbotɛ̀ yɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, dí ɑ̃nnɛ́ ibotí tiyɛ̃ĩti kɛ́fɔ́ɔ́, 8kɛ́pĩ́mmú yɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ boú mɛfĩmmɛ, kɛ́tɑ́ú mbɛ kpɑ̀ɑ̀tìtũ̀mbɛ̀ timɑ́tì. 9Dí bɛ̀ bekɛ́nɛ̀ tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ bɛ kó disɑ̃nni ndi mɛmmɛ. Nsɑ̃ntínɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\