YƐSÃÃ 15

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ yóó cɔutɛ́ we ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ? We n yó mbo ɑ tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀? 2Wèè borimɛ wenni wènwe kòò tũ̀ ntimɔ́mmɔnti, kɛ nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ ntìì boní o yɛ̀mmɛ̀. 3Wèè í wɑ́tìrì bɛtɔbɛ̀, wèè í cɑɑ̀ri o kou, wèè í sɑ̃́ɑ̃́ nho cɛ̃pɛɛtitɔù. 4Wèè yetírí Kuyie nyetɛ bɛ̀, kɛ cɔú bɛ̀ɛ̀ kù dé, kòò bɛ́i ndìì nùù bɑ́ kɛ̀ dì ò yóù wèe dì dɔ̀ɔ̀. 5Wèè í penni o díítí kɛ dɔ́ mucɔ̃́ntimu, wèè ɔ̃ɔ̃ í ncɔutɛ́ ticuuti kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ wèè nɑɑti. Wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ ò nɑmpɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\