YƐSÃÃ 16

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Áú Kuyie! Nni nkɑ̃nkɛ́, fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó disɔ̀rì. 2N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ m bɑkɛ́, m pɛ́ú fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ borɛ̀ diwɛ̀ì. 3Bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dihɛì miɛkɛ bɛɛ̀ tu bɛnitimɔ́mmɔmbɛ n dé bɛ̀. 4Bɛ̀ɛ̀ kɔ̀rì yɛbɔkɛ̀ borɛ̀, m bɑ́ɑ́ kɔtɛ bɛ̀ feu dɛ̀ bɛ kó iwũɔ̃, m bɑ́ɑ́ fíé bɛ kó iwũɔ̃, n ketɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ ɑɑtɛ kɛ́yú bɛ bɔkɛ̀ kó yɛyètɛ̀. 5N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu n kpɛrɛ dɛmɔu, fɔ̃́ɔ̃̀ n duɔ̀ n dɔ́ dɛ̀, n kpɛti timɔu bo ɑ nɔu miɛkɛ nkɛ. 6A n duɔ́ ndɛ̀ n nɑɑtimu, dɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ ndɛ n kpɛ́í kɛ n duɔ̀ ndiwɛ̀ì. 7N sɑ̃ntímu Kuyie nkùù n tiè, bɑ́ kɛyènkɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ ɔ̃ n dentɛmmu dɛ kó itié. 8M buɔ́ n Yiɛ̀ nKuyie nku sɑ̃́ɑ̃̀, kù m bonɛ̀mu, m bɑ́ɑ́ kpeutɛ. 9Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti, kɛ̀ n dìènnɛ̀ diwɛ̀ì. 10Kɛ yɛ̃́ kɛ dò mbɑ́ kɛ̀ n ku, m bɑ́ nkpɑɑ́ kufɔ̃ti miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ ɑ í yóó yóumɛ̀ ɑ kou kòo pɑ̃ɑ̃kɛ. 11A m bɛnkɛmu mufòmmu kó kucɛ, kɛ yo nni mbonɛ̀ kɛ n duɔ̀ ndiwɛ̀ì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\