YƐSÃÃ 17

1Dɑfiti kó ibɑ́ɑmmìi. N Yiɛ̀ nKuyie, keè n dɑ mɔ́ú tì, kɛ́ n kónnɛ́, keè n dɑbònnì kɛ́keè m bɑ́ɑmmìi, siyɑ́ɑ̀bìsí í bo m miɛkɛ. 2Fɔ̃́ɔ̃̀ yó m bekɛ́nɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ yó m pútɛ́ n nɑɑtimu. 3A yɛ̃́mu n yɛ̀mmɛ̀, ɑ n séúmu kɛyènkɛ̀, kɑ̀ɑ n fiɛ ɑ í yóó yɑ̀ tìmɑtì, tìì bo n yɛ̀mmɛ̀ tiì yìɛ̀ní n nùù. 4A nɑ́ɑǹtì tiì n ni, kɛ n yennínɛ̀ mmɑ́ɑ̀ bɛyɛibɛ kó icɛ. 5N tũmmu weti weti ɑ cɛ, n tɑ̀ɑ̀kɛ í kpeutí. 6Kuyie n dɑ yumu kɛ́ yɛ̃́ ɑ yó n tɛ̃́nnɛ́mɛ̀, kéntɛ́ m bíɛ́kɛ̀ kɛ́keè n dɑ nɑ́ɑ́ ntì. 7Bɛnkɛ ɑ sɑ̀ɑ̀ n diɛmɛ̀ fɔ̃́ nwèè dɛɛrí bɛ̀ɛ̀ wɑnti disɔ̀rì ɑ borɛ̀, kɛ bɛ̀ fèkù bɛ dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ. 8- 9N ni nkɑ̃nkɛ́ kunɔmpòkù ɔ̃ nkɑ̃nkɛ́mɛ̀ tɛnɔnnìtɛ̀, bɛnitiyɛibɛ bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko bɛ kpɛ́í, ɑ nni ndíɛ́kɛ́ ɑ kó mɛdɛ́ɛ̀. N dootitɔbɛ̀ yonkubɛ bɛ̀ɛ̀ n fitɛ́ bɛ kpɛ́í. 10Bɛ̀ í mɔkɛ mɛsémmɛ̀, bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ sipɔɔ nsi. 11Bɛ̀ tũ n nɑɑ̀cɛ̀i nsi, kɛ n fitɛ́ kɛ wɑnti kɛ́ m bɔ nkɛtenkɛ̀. 12Bɛ̀ dònnɛ̀ dicìrícìrì ndi dìì dɔ́ kɛ́pĩ́ nkɛ̀ dɛ̀ dì ɔɔtí, musĩ̀mmù mùù òkɛ difɑ̃pèù kɛ díí. 13Kuyie mbɑ́ɑ́tí kɛ́ bɛ̀ kpɑnnɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bɔ nkɛtenkɛ̀, youtɛ ɑ siè kɛ́ n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛnitiyonkubɛ. 14A bɛ̀ kùɔnɛ̀ ɑ kpɑ̀rìsiè, kɛ́ bɛ̀ dèè pɑ́íí, bɛ̀ bɑ́ nkpɑɑ́ bɛfòùbɛ̀ miɛkɛ, nii mbɛ mɛnɛ́tiimɛ ɑ sùɔ́ mmɛ̀ bɛ kpɛ́í, kɛ̀ bɛ bíí yɑ̃̀ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ kɛ́súɔ́ mbɛ yɑɑ̀bí. 15Mí n wetímu kɛ yóó dɑ yɑ̀, m bo entɛ dìì mɔ̀nnì n yóó dɑ yɑ̀mu kɛ́nsɑ̀nnɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\