YƐSÃÃ 18

1Bɛdèmbɛ̀ dìèmmɛ̀ Dɑfiti Kuyie ntɔ̃ntì yɛ̀nfɛ̀. Ò do dèntɛ̀ dɛ kó fɛyɛ̀nfɛ̀ Kuyie nhò dɛɛtɛ́ dìì mɔ̀nnì ndi nɛ̀ o dootitɔbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ Sɑuri. 2Kòò bɛ́i nkɛ́ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie n dɑ dɔ́mu, fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó muwɛ̃rímú. 3N Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ɔ̃̀ n te n sɔri fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó kupèrìkù kùù n kɑ̃nkɛ́, fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó kudɔpìkù, fɔ̃́ɔ̃̀ tu okperì wèè n dɛɛrí, fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀ n sɔri tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ tu n dɛɛtíwè wèè n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛyɛibɛ, 4Kuyie nyètìrì ndɛu, n ku n yu kɛ̀ kù n dɛɛtɛ́nɛ̀ n dootitɔbɛ̀. 5Mukṹṹ ndo m boúmu kɛ́ n fitɛ́, mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ pũɔ̃̀ nkɛ kɔù kɛ̀ mɛ̀ɛ donnɛ́ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì. 6Kudɔnkù kó iwɛ̃ĩ iì do n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ, kɛ̀ mukṹṹ nkó ticùɔ̀tì nduɔ́ n yììkɛ̀. 7Dɛ̀ do n di kɛ̀ n yú Kuyie nku, kɛ́ ku nkuɔ́nnɛ̀, kɛ̀ kùu keè n tɑmmɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ m bɑ́ɑmmìi tuɔkoo ku borɛ̀. 8Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ ɑɑ́, kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀ kɛ́ɑɑ́, ku miɛkɛ pɛikɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 9Kɛ̀ kuyukú nyiɛ̀ní Kuyie nwũɔ̃̀, nkɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ yìɛ̀ní ku nùù nɛ̀ ihɑ̃ɑ̃pɛ́m̀pɛ́rí. 10Kɛ̀ kùu bíi ntiwɛtì kɛ́cútɛ́ní, kɛ́ncutiní kɛ nɑ yɛwɛtisùɔ̀. 11Kɛ dekɛ oĩ́nkɛ̀mbɑ̀rì, kɛ puù, kɛ́mpùtì kuyɑɑkù miɛkɛ. 12Kɛ̀ yɛwɛtisùɔ̀ kù fitɛ́, kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ diɛyɛ̀ kù cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ, kɛ̀ dɛ̀ sɔ̀ù kɛ dò ndibinni cũmpuri. 13Kɛ̀ kuwenniku diɛkù yìɛ̀ní ku ììkɛ̀ Kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ pɛ̃nkù nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ ihɑ̃ɑ̃pɛ́m̀pɛ́rí. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɛ́ú kɛĩ́nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛ̀ yo Kuyie nkùu bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku tɑmmɛ̀. Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ duòní, kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ́ú. 15Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nwéí tipíìtì timɔu, kɛ̀ Kuyie ntɑ̃ũ ku pie ntipíìtì timɔu. 16Kɛ̀ kùu pɛɛ kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì fũ̀ɔ̃̀ feitɛ́, kɛ̀ kùu wei kɛ̀ kɛtenkɛ̀ miɛkɛɛ feitɛ́. 17Kɛ̀ kùu youtɛní ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ n yṹɔ̃́ mmɛniɛ mmiɛkɛ kɛ́dennɛní. 18Kuù n dɛɛrínɛ̀ n dootitɔbɛ̀, nɛ̀ n sĩ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wɛ̃rímú pɛ̃ɛ̃tɛ́ n kɔ̃mu. 19N do bo mɛsémmɛ̀ miɛkɛ nkɛ kɛ̀ bɛ̀ n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ, kɛ̀ Kuyie mmɛ nní nni mbonɛ̀. 20Kɛ n dènnɛní difɔ̃̀tìrì miɛkɛ, kɛ nh òmpùnnɛ kù n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 21Kuyie nni nyietí n dɔɔri mɛ̀mmɛ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́. N wennimu kɛ̀ kù n yietí mɛsɑ̀ɑ̀. 22N tũmmu Kuyie nkó kucɛ, n yí yetɛ ku kpɛti mɑtì. 23N yí yetɛ́ ku kuɔ́ mɑì, m mɛ n yí yetɛ́ ku tɑnnùù mɑrì. 24N dɔɔrimu kù dɔ́mɛ̀. N dɑkɛmu nyɑ̀ɑ̀ bo yetɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 25Kuyie nni nyietí n wetí kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀ mmɛ, n wennimu kɛ̀ kù n yietí mɛsɑ̀ɑ̀. 26Kuyie, nwèè dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni, ɑ we ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni. Wèè tu onìtì mɔ́mmuɔ ɑ we ndɔɔri timɔ́mmɔnti. 27Wèè dò mpɑ́íí, ɑ ɔ̃ɔ̃ ò bɛnkɛmu ɑmɑ́ɑ̀ pɑ́íí. Kòò tu oyɛiwe ɑ nyɛ̃́ ɑ bo ò yĩ́mɛ̀. 28Fɔ̃́ɔ̃̀ dɛɛrí bɛsénnìbɛ̀ kɛ kɛ̃́kùnko sifeí yɛmbɛ̀. 29N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ cɔ́unko n fìtírɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ m mí dibiìnnì miɛkɛ. 30Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n do n dootitɔbɛ̀. Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n sèńtɛ́ bɛ duotí. 31Kuyie nkó kucɛ do mpɑ́íí nwe, kɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì tu timɔ́mmɔnti, kɛ̀ kù dò nkudɔpìkù kɛ kɑ̃nkù bɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri ku borɛ̀. 32Kuyie nkuù tu ti yiɛ̀, Kuyie mbo kumɑ́ɑ̀ ndi, kuù mɑ́ɑ̀ tu dipèrì dìì ti kɑ̃nkɛ́. 33Kuyie nkuù n duɔ̀ mmuwɛ̃rímú, kuù wèńkùnko n cɛ. 34Kuù te kɛ̀ n tɑ̀ɑ̀kɛ cɑ̃ɑ̃ tɛhontɛ̀ kpɛyi kɔ̃mɛ. Kuù te kɛ̀ n còḿmú ditennì ĩ́nkɛ̀. 35Kuù m bɛnkú dikpɑ̀nnì, kɛ n teénnɛ̀ kɛ̀ n nɔ nkɛ yũɔ̃ mmutɑ̃mmù. 36N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ tɛɛ̀ n tɔ, kɛ n kɑ̃nkɛ́ kudɔpìkù kɔ̃mɛ, kɛ n dɛɛrí, nh ɔ̃ɔ̃ dɑ yú kɑ̀ɑ yiemmu kɛ́ n kpénkùnnɛ. 37Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n kèrí mɛcɑ̃ɑ̃, bɑ́ n tɑ̀ɑ̀kɛ í seití. 38M bɛ̀ti n dootitɔbɛ̀ mbɛ kɛ bɛ̀ nìntɛ, kɛ̀ n yí bɛ̀ kùɔ bɛmɔu m bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ. 39M bɛ̀ kèétɛ́ kéétɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ còú kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀ù, bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ítɛ́, m bɛ̀ nɑmu. 40Kuù n duɔ́ mmukpɑ̀rìwɛ̃rímú, kɛ te kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ m bɔ̀útɛ́. 41Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ bùtínnɛ́ kɛ cokɛ́, kɛ̀ nh ɑutɛ́ n sĩ̀mbɛ̀ kɛ bɛ̀ kɔ̀ù. 42Kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ mbɑ́ òmɔù í bɛ̀ teénnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɑ kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nKuyie mbɑ́ ɑ í bɛ̀ cɔ̀ú. 43M bɛ̀ nɑ̀ntɛmu kɛ̀ bɛ̀ nɑɑ́ nkutɑ̃ɑ̃yukú, kuyɑɑkù tɔ kù kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀ù kucɛ kó tisɑ̃sɑ̃̀ɑ̃̀tì kɔ̃mɛ. 44Kuù n dɛɛtɛ́nɛ̀ m botí kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ yetɛ n kpɛti, kɛ n nií nyibotí ììkɛ̀, kɛ̀ kubotí n yí yɛ̃́ kù nɑɑ́ n kó tidɑɑtì. 45Kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ n sɑ̃ntí, kɛ̀ m bɛ́i mmɛ̀mɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ yie n kpɛti. 46Kɛ̀ bɛ̀ cĩ̀tɛ kɛ kpeutí, kɛ yiɛ̀ní bɛ sɔ̀rɛ̀ miɛkɛ. 47N Yiɛ̀ nKuyie mbomu kuù tu n kó dipèrì. Ndɛ́úkùnkonnɛ̀ ku yètìrì, kuù tu n dɛɛtíwè. 48Kuyie nkuù m pɛ̀ìri, kɛ te kɛ̀ ibotí m bɔ̀útɛ́. 49Kuù n dɛɛrínɛ̀ n dootitɔbɛ̀, kɛ te kɛ̀ n nɔ n kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀, kuù n dɛɛrínɛ̀ bɛnitiyonkubɛ. 50Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yó nkù sɑ̃ntí ibotí cuokɛ̀, kɛ diè nkɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì. 51Kuù dɛɛrí ku kóo kpɑ̀ɑ̀tì, koò dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ wenwe kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, wenwe Dɑfiti nɛ̀ o yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\