YƐSÃÃ 2

1Bɑ nte kɛ̀ ibotí miɛkɛ cɔ́ú? Bɑ nte kɛ̀ yɛbotɛ̀ dɑ̀kii mɛyɛi nkpɛ́í ndɛtetìrɛ̀? 2Kɛ̀ kutenkù yɛmbɛ̀ bɑɑti dikpɑ̀nnì, kɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí wɛ̃nnɛ́ kɛ bo kpɑnnɛ̀ Kuyie nnɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: 3Tí tɔ̃tɛ bɛ̀ ti pìtínnɛ́ ìì wɛ̃ĩ, kɛ́pítɛ́ bɛ̀ ti dùú mɛ̀ɛ̀ fĩmmɛ kɛ́dootóo. 4Wèè kɑ̀ri kɛĩ́nkɛ̀ kòò bɛ̀ dɑú, ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ ti mudɑɑ́ mmu. 5Kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛmiɛkɛ. Nɛ̀ kɛmiɛyonkukɛ kɛ bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ kufɔ̃wɑɑ́ nkɛ tú: 6Míì pĩ n kóo kpɑ̀ɑ̀tì, ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì Siyɔ̃ɔ̃ ĩ́nkɛ̀. 7N yó nnɑ́ɑ́mmu Kuyie nyɛ̃ nkù yóó dɔɔ̀ dɛ̀ kpɛ́í. Kù ǹ nɑ̀kɛ́mu kɛ yĩ: A tú m birɛ ndɛ yíe, kɛ̀ n tú ɑ cicɛ, 8kɛ tú n kù mɔɔ yɛbotɛ̀ yɛmɔu kɛ̀ kùu yɛ̀ nni nduɔ́ nkɛ̀ n yɛ̀ tiekɛ, kɛ́ntenɛ̀ itemmɑ̀nkoo, 9kɛ́ncɛ̃mmú yɛbotɛ̀ nɛ̀ kumɑ́tìpɑ̀ɑ̀ti, kɛ́ nyɛ̀ pùɔ̀ ntiyɑɑmɑtì kɔ̃mɛ. 10Díndi bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, ńciìnɛ̀, kɛtenkɛ̀ kó bɛbeémbɛ̀, ńyiénnɛ̀ itié. 11Mpĩ́nnɛ̀ Kuyie ntɔ̃mmú kɛ kù dé, nyɛ̃́nɛ̀ kù kpeńnìmɛ̀ kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì nkù duò. 12Kɛ̀ di nkù dɛ́úkùnko ku miɛkɛ yɑ̀ɑ̀ bo di pɛikɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í kɛ̀ di feti di tũ nkùù cɛ miɛkɛ, ku miɛkɛ í yóó ɔɔtɛ kɛ̀ bo pɛikɛmɛ̀. Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri ku borɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\