YƐSÃÃ 20

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2Kɑ̀ɑ bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ teennɛ̀, kunku Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù ndɑ kɑ̃nkɛ́. 3Kù mbo ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ dɑ teennɛ̀, kù mboní Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì kɛ dɑ cúɔ́. 4Kù bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nhɑ pɑ̃rɛ̀ kpɛ́í, kùu cɔutɛ́ iwũɔ̃ ɑ kù feu ì kɛ tuɔ̀. 5Kù dɑ duɔ́ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ dɛ̀ dɛmɔu, kɛ́tũnnɛ ɑ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì timɔu. 6Kɛ̀ ti nyíúnɛ̀ diwɛ̀ì kù dɑ teennɛ̀mɛ̀ kɑ̀ɑ nɑ, kɛ̀ ti còńnnɛ́ mɛnɑkùmɛ̀ kó mɛcɑnnimɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyètìrì. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔ̀ ɑ kù mɔɔ dɛ̀ dɛmɔu. 7N yɛ̃́mu kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛrí okpɑ̀ɑ̀tì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, kɛ boní ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ koò teenní, koò dɛɛrínɛ̀ ku wɛ̃rímú diɛmù. 8Bɛ̀mɑbɛ̀ tɑ̃́ bɛ kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nsi, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tɑ̃́ bɛ sɛ̃ĩ́. Tínti mɛ nyu ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndi. 9Kɛ̀ bɛ̀ bótìrì kɛ duò, kɛ̀ tínti biɛ cómmú teii, ti í nɑmpú. 10Kuyie nteennɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ tì dɑ yu ɑ́ keè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\