YƐSÃÃ 21

1Bɛ̀ dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀ nɑɑtimu okpɑ̀ɑ̀tì ɑ mɔkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmuwɛ̃rímú, ɑ ò teennɛ̀mu kɛ̀ dɛ kó diwɛ̀ì diɛrì ò bo. 3A ò duɔ́mmu o yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ dɛ̀, ɑ í ò yetɛnɛ̀ ò dɑ mɔɔ dɛ̀. 4A ɔ̃ɔ̃ ò conɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kóò òó mmɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ kó dipìì 5Ò dɑ mɔɔ mufòmmu mmu kɑ̀ɑ mù nhò duɔ́, koò yìɛ́ yɛwe kòo fòmmu òkɛ̀ mɛdiɛ̀. 6Fɔ̃́ɔ̃̀ ò dɛɛtɛ́ kòo yètìrì dɛukɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ ò dɛ̀úkùnnɛ koò duɔ́ ndisɑ̃nni. 7Koò dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ ndiɛmɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, kòo duɔ̀ ndiwɛ̀ì ɑ borɛ̀. 8Okpɑ̀ɑ̀tì duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ ndi Kuyie, nɛ̀ Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ ò fìíkúmɛ̀ teii. 9Okpɑ̀ɑ̀tì, ɑ yóó nintɛmu ɑ dootitɔbɛ̀, ɑ yóó pĩ́mmú bɛ̀ɛ̀ dɑ níí. 10A yóó feitɛ́ní dìì yiè kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ fɛhɑ̃ɑ̃tofɛ miɛkɛ nkɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie mbo bɛ̀ mɑɑnko nɛ̀ kɛmiɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɔ́útɛ́. 11A yóó kuɔmu bɛ kó fɛyɑnfɛ̀, bɛ yɑɑ̀bí nɛ̀ bɛ botóo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 12Bɛ̀ dɔ́ kɛ dɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi mmɛ, bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ bo dɑ cɑkɛmu, bɛ̀ mɛ nyí yóó nɑ. 13A yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bútínnɛ́ kɛ́cokɛ́mu, kɑ̀ɑ mbɛ̀ tɑ̃ũ ipie. 14Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ ɑ wɛ̃rímú diɛmù, ti diè nkɛ dɛ́úkùnko fɔ̃́ɔ̃̀ yètìrì ɑ wɛ̃rímú kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\