YƐSÃÃ 23

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Kuyie nkuù tu n cɛ̃nti kɛ̀ n tú ku kó fɛpìèfɛ̀ n yí yóó mɔ́ntɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀. 2Kuù nh om̀pùnko timusũ̀ũ̀tì borɛ̀, kɛ n kɔrìnɛ̀ mɛniɛ nyííkú dɛ̀ só. 3Kuù n kpénkùnko, kɛ m bɛnkú kucɛ sɑ̀ɑ̀kù, ku yètìrì dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 4Kɛ̀ n kèrí dibiìnnì diɛrì miɛkɛ m bɑ́ nyĩɛ̃̀kù dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ yɛ̃́ kù m bonɛ̀mɛ̀, kɛ tɔ kunɑɑcɛ̃ndùɔ̀kù kɛ m bɑɑ̀nɛ̀, kɛ tɔ kunɑɑcɛ̃mpɑ̀ɑ̀ti dɛɛ̀ n duɔ̀ ndikɔ̃m̀bùɔ̀. 5Kù n duɔ̀ mmudiì mmu, n dootitɔbɛ̀ ììkɛ̀, ɑ nconɛ̀ diwɛ̀ì ndi kɛ wɑ́ɑ̀rì mɛkɔ̀fɔ̃ɔ̃mɛ n yuu, kɛ píɛnko m bòòfɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ cou. 6Diwɛ̀ì nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ dɛ̀ yó nni mbonɛ̀mu yɛwe yɛmɔu, kɛ̀ nní mbo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n fòmmu mumɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\