YƐSÃÃ 24

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Kuyie nkuù te kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo kɛ miɛkɛ, kuù te kutenkù nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo ku miɛkɛ. 2Kuyie nkuù fìí nkɛtenkɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ĩ́nkɛ̀, kuù kɛ̀ fìí nyikó nyĩ́nkɛ̀. 3We mbo nɑ kɛ́dekɛ Kuyie ntɑ̃rì? We mbo nɑ kɛ́tɑ ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ? 4Wèè nɔu wenni kòo yɛ̀mmɛ̀ dò mpɑ́íí, wèè í duɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ yɛbɔkɛ̀, wèè ɔ̃ɔ̃ í mpɑriku kɛ nɛ́ soú. 5Weè yóó pɛ́tɛ́ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀, Kuyie nho dɛɛtíwè yóó wè kòńnɛ́mu. 6Bɛ̀ɛ̀ wɑnti Kuyie mbɛ kpɛrɛ yó mmɛ ndò, bɛ̀ɛ̀ wɑnti Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù. 7Di yíɛ́ kɛ́okùnnɛ yɛbòrɛ̀, okùnnɛnɛ̀ yɛbòrɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo nɛ̀ dimɔ̀nnì, kòo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwèe tɑ. 8We ntu dɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè? Kuyie nku, kù kpeńnìmu, kuù tu okɔ̃m̀bɔ̀teu. 9Yíɛ́ kɛ́okùnnɛ yɛbòrɛ̀, okùnnɛ yɛbòrɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do bonɛ̀ dimɔ̀nnì, kòo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwèe tɑ. 10We ntu dɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè? Kuyie Mpɑkɛdɑɑ nwe, kuù tu okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\