YƐSÃÃ 25

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie m búɔ́ fɔ̃́ nwe. 2N Yiɛ̀ nKuyie n duɔ́ nfɔ̃́ nwe m mɑ́ɑ̀, A bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n di ifɛi, n dootitɔbɛ̀ bɑ́ n nɑ kɛ́nyɑ̃nku. 3Bɛ̀ɛ̀ dɑ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ ifɛi í bɛ̀ pĩĩ, ì yóó pĩ́ mbɛ̀ɛ̀ dɑ yetɛ bɛ̀mbɛ. 4N Yiɛ̀ nKuyie, m bɛnkɛ ɑ cɛ, n niitɛ́ icɛ ɑ dɔ́ nní ntũ nyì. 5M bɛnkɛ timɔ́mmɔnti kó kucɛ kɛ́ n tié, fɔ̃́ɔ̃̀ tu Kuyie nkɛ n dɛɛrí. N yĩkú fɔ̃́ɔ̃̀ ĩ́nkɛ̀ yɛwe yɛmɔu. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀, nhɑ ti kuɔ̀mmɛ̀ mɛsémmɛ̀ kɛ ti dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nsɑ̃́ɑ̃̀. A sémmɛ̀ nɛ̀ ɑ sɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ bomu nsɑ̃́ɑ̃̀. 7Bɑ́ ndenniní n do dɔɔri mɛ̀ɛ̀ yɛi, nɛ̀ n yetɛ́mɛ̀ n kpɑɑ́ bɛ ndìì mɔ̀nnì, ɑ sɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í bɑ́ n yɛ̃̀. A niti mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyɛ̃́ n kpɛ́í. 8Kuyie nwennimɛ̀ kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni, dɛɛ̀ te kɛ̀ kù bɛnkú onitiyɛiwe ò dò nkɛ́tũnnɛ kùù cɛ. 9Kɛ kerinɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɛ̃́kùnko bɛmɑ́ɑ̀ timɔ́mmɔnti miɛkɛ, kɛ bɛ̀ bɛnkú ku kó kucɛ. 10Kuyie nkó itié nwennimu, kɛ tú imɔ́mmɔnyi, bɛ̀ɛ̀ kù tɑunnɛ̀ kɛ tũ nku kuɔ́ bɛ kpɛ́í. 11Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ ɑ kó diyètìrì kpɛ́í, n cĩ́ɛ̃́ n yɛi, mɛ̀ dɛumu. 12Kòo nìtì dé ti Yiɛ̀ nKuyie, kù ɔ̃ɔ̃ ò bɛnkɛmu kucɛ ò dò nkɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ kù. 13Dɛ yiɛ̀ nhɔ̃ɔ̃ di diwɛ̀ì ndi, kòo bíi tiekɛ dihɛì. 14Kuyie mbɛnkúmu ku kó disɔ̀rì kpɛti bɛ̀ɛ̀ kù dé, kɛ bɛ̀ bɛnkú ku tɑummɛ̀ tié. 15M buɔ́ Kuyie nku sɑ̃́ɑ̃̀, kuù yó m pítɛ́ ticùɔ̀tì tìì m pĩ. 16Wéntɛ́ní m bíɛ́kɛ̀ kɛ́ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, n kpɑ n kou nwe kɛ sénní. 17Kukɔ̃m̀bɔ̀dorí kuù m bo, n dennɛ kukɔ̃m̀bɔ̀dorí miɛkɛ. 18Wéntɛ́ n sémmɛ̀ nɛ̀ n fɛ̃́ṹtímɛ̀, kɛ́ n cĩ́ɛ̃́ n yɛi mmɛmɔu. 19Wéntɛ́ n dootitɔbɛ̀ sũmɛ̀, bɛ miɛkɛ kɛɛ̀ ǹ cɔ̀ú. 20Nni nkɑ̃nkɛ́ kɛ́ n dɛɛtɛ́, kɛ̀ m bɑ́ nsɔri ɑ borɛ̀ kɛ́di ifɛi. 21M búɔ́ fɔ̃́ nwe, fɔ̃́ɔ̃̀ yó n teennɛ̀, kɛ̀ nní ndò mpɑ́íí kɛ wenni. 22Áú, Kuyie! Dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ bɛ ɑ́ɑ̀rìmɛ̀ mɛmɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\